User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
เมนูหลัก
งานยาเสพติด
2 V29 ส่วนที่ 2 การคัดกรองและบำบัดของสาธารณสุข
1 V29 ส่วนที่ 1 ระบบข้อมูลการบำบัดฯ ของอำเภอ
5 คู่มือสมาชิกค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คู่มือมาตรฐานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จัดสรรงบยาเสพติด งวดที่ 2 ปี 62
ทั้งหมด
งานสุขภาพจิต
แบบรายงาน MCATT
เอกสารประกอบการซ้อมแผน MCATT
กลยุทธ์ในการดำเนินการวัยรุ่นและบริการให้คำปรึกษา
งานอุบัติเหตุและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินชองโรงพยาบาล
แบบสรุปรายงานผลประเมินระบบรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
แนวทางการตรวจราชการปี 61
แบบรายงาน ECS เขต
การบันทึกข้อมูลปฏิบัติการแบบใหม่
ทั้งหมด
งานเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ
เกณฑ์ประเมินผู้ก่อการดี
รายงานสอบสวนเจมน้ำทุกกรณี
สรปเกณฑ์ประเมิน ประเมินตนเอง
แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี
แบบประเมินตนเองผู้ก่อการดี
งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
HDC_NCD2019
แนวทางการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงและจัดการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ เบาหวาน ความดัน
คู่มือบริหารจัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง SI3M
แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
NCD คุณภาพ
งานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
แนวทางสู่ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ
มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
เด็กไทยคิดอย่างไร..............กับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบาบแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ทั้งหมด
โรคต้อกระจก (Cataract)
แบบบันทึกการตรวจคัดกรองต้อกระจก
แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกเพื่อรับการผ่าตัด
แนวทางปฏิบัติการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ
แนวทางการวัด VA
สาขาไต
โครงการลดเค็ม อยุธยา
โปรแกรมคำนวณสารอาหาร
อาหารผู้ป่วย HD PD
ประเมินภาวะโภชนาการ_CKD_clinic
ชะลอไตเสี่อม
ทั้งหมด
โรคมะเร็ง
แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรงมะเร็งรังไข่
แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
ความรู้เรื่องมะเร็ง (เนื้อหาใช้อบรมวันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๙)
แนวทางการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์
แผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2559 – 2560
ทั้งหมด
เอกสารประกอบ โครงการ HbpM
เอกสาร NCD Clinic Plus
ชี้แจ้งโครงการ HbpM
เอกสารนำเสนอ
หัวหน้ากลุ่มงาน
 
ร้อยตำรวจเอกหญิงนวรัตน์ ธรรมรัตน์โศภณ
หน.กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิต และยาเสพติด

ทำเนียบกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

ติดต่อกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
โทร.    : 0-3524-1520 ต่อ 108 , 138
โทรสาร: 0-3532-2547 , 0-3525-2731 
มือถือ.  : 0-8136-475 31
อัตตลักษณ์ของกลุ่มงาน
ความรับผิดชอบ :
  • ส่งรายงานตามกำหนด
ความสามัคคี     :
  • ร่วมกันทำ ๕ ส บริเวณที่ทำงานของตัวเอง
ความมีน้ำใจ      :
  • ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
เพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. นารีรัตนา
2. องค์ใดพระสัมพุทธ
3. ธรรมะคือคุณากร
4. สงฆ์ใดสาวกศาสดา
5. ข้าขอนบชนกคุณ ชนนีเป็นเค้ามูล (มาตาปิตุคุณ)
ทั้งหมด
หลักสูตร MIME
บทที่ 1 Major Incident Medical Management Support : MIMMS
บทที่ 2 Preparation
บทที่ 3 Safty
บทที่ 4 Assessment &Triage
บทที่ 5 Treament
ทั้งหมด
ความรอบรู้หรือความแตกฉานทางสุขภาพ (Health literacy)
ความรอบรูท้างสุขภาพ หรือความแตกฉานทางสุขภาพ
หลักสูตรอบรมแกนนำครู/เยาวชน งานยาสูบ+Alcohol (22 พค.62)
สาธารณสุขโซนนิ่ง
ตัวเลยเตือนภัย62
ยาสูบ+ALC
สถานการณ์alcohol
สถานการณ์บุหรี่
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (เอกสารประกอบการประชุม 12 ธค.61)
นโยบายและทิศทาง การดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2561
ชี้แจ้ง DMHT61_NHS04
Template _NewDMHT61
Kpi_template 2561
แบบทดสอบความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วน
ทั้งหมด
<< ตุลาคม 2562 >>
SMTWTFS
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
   ::กิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้เข้าร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ HALL ๔ IMPACT FORUM เมืองทองธานี โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมประกวดจำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ (๑) ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ เยาวชนพระนครศรีอยุธยา (ดีเด่น) และ (๒) จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับรางวัล จานวน ๑ ประเภท ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ เยาวชนพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชน ประเภทกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑ ระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๒ ภาพกิจกรรม

 

 กิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมายได้แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑,๒๐๐ คน ภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี ๒๕๖๑ จึงกำหนดจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกขึ้น ระหว่างวันที่     ๗ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวด THE BEST  TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เวทีกลาง อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมฯ จำนวน ๒๐ ทีม ภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
   ::ภาพกิจกรรมของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยงานการแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดประชุมคณะทำงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์เพื่อทำข้อตกลงในการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน และสติกเกอร์ป้ายข้อความติดรถปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพกิจกรรมอื่นๆ


วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยงานสุขภาพจิต ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพกิจกรรมอื่นๆ


วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อฯ ด้วยงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ได้จัดประชุมชี้แจงแผนงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุของโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพกิจกรรม


ทั้งหมด

   ::ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562
ขอเชิญเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2563
ขอความร่วมมมือในการสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินการศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม Emergency Care for Nurse
ประชาสัมพันธ์การทำประกันชีวิตหมู่ สำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 ทั้งหมด

   ::ประเด็นข่าวเด็ด / เกร็ดความรู้
นวดมือบำบัดโรคไม่ต้องพึ่งยา ช่วยบำบัดโรคได้ 8 ชนิด
อาหาร 9 ชนิด ที่ควรกินทุกวัน! เพื่อสุขภาพดีห่างไกลโรค
สาระหน้ารู้ ประทินผิวสวยด้วยของก้นครัว
แอปเปิ้ล ประโยชน์และสรรพคุณของแอปเปิ้ล
ภัยเงียบ! กล่องโฟมต้นตอมะเร็งสูงกว่าปกติ 6 เท่า
ทั้งหมด
   ::แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มการรับสมัครผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
ใบสมัครประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลโครงการทิพยประกันภัย
แบบประเมินผู้ก่อการดี
รายงานสอบสวนเด็กจมน้ำ
ใบสมัครทีมผู้ก่อการดี
   ::ข้อมูลดาวน์โหลด
NCDBoard_62
เกณฑ์การจัดสรรงบค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ปี ๒๕๖๒
แนวทางการบริหารค่าใช้จ่าย บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง
HOSPITAL SAFETY INDEX
ทั้งหมด
   ::ดาวน์โหลดเอกสารงานยาเสพติด และสุขภาพจิต
งานนำเสนอ Template ยาเสพติด
Template ยาเสพติด 62
   ::ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงาน EMS
เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉูกเฉิน
บันทึกความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฯ
กฏหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
ประกาศคณะกรรมการ
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ทั้งหมด
   ::ดาวน์โหลดเอกสารการต่ออายุบัตร EMR ,EMT,AEMT
แบบยื่นคำขอต่ออายุใบประกาศ/บัตร
แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นต่ออายุ
แบบฟอร์มแสดงผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน AEMT
แบบฟอร์มการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (EMR)
แบบฟอร์มการปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล (EMR)
ทั้งหมด
   ::ดาวน์โหลดเอกสารการขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
ใบตรวจรถระดับ ALS
ใบตรวจรถระดับ BLS
ใบตรวจรถระดับ FR
   ::ดาวน์โหลดเอกสารการประกันชีวิตอุบัติเหตุ
ใบคำขอเอาประกันภัย
คู่มือการทำประกันภัยกลุ่มปี 61
Template การทำประกัน
คู่มือการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของ EMS Smart Card
คู่มือการใช้โปรแกรม
ทั้งหมด
   ::ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
NCD KPI Monitor
ตัวชี้วัด_62
ข้อมูล HDC_NCD2019
สถานการ NCD 61
ชี้แจง KPI Template MOU
ทั้งหมด
   ::คู่มือ ดาวน์โหลด NCD หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจ
Module 5_แนวทางการออกกำลังเฉพาะโรค หาดใหญ่.pdf
Module 4_OARS.pdf
Module 05_Ntr DM HTN CKD finalอ.ชนิดา.pdf
Module 4_MI.pdf
Module 3_SDT&TTM.pdf
ทั้งหมด
   ::แบบฟอร์ม งานโรคมะเร็ง
แบบตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
แบบรายงานผลคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA
ใบส่งตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear)
แบบคัดกรองมะเร็งเต้านม
แบบคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
ทั้งหมด
   ::ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงานมะเร็ง
แนวทางการดำเนินงาน
วิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ
แบบฟอร์มการส่งน้ำยาเก็บตัวอย่างอุจจาระ
แบบรายงานผลการตรวจ FIT Test
   ::รู้ทันมะเร็ง


 : หัวนมบอดกับมะเร็ง                                            : เครียดแล้วเป็นมะเร็งจริงหรือ?  
   ::หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง