User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
เมนูหลัก
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงาน EMS
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑
แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident)
ดาวน์โหลดเอกสารการต่ออายุบัตร EMR ,EMT,AEMT
แบบยื่นคำขอต่ออายุใบประกาศ/บัตร
แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นต่ออายุ
แบบฟอร์มแสดงผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน AEMT
แบบฟอร์มการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (EMR)
แบบฟอร์มการปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล (EMR)
ทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารการขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการ
ใบตรวจรถระดับ ALS
ใบตรวจรถระดับ BLS
ใบตรวจรถระดับ FR
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงานมะเร็ง
แนวทางการดำเนินงาน
วิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ
แบบฟอร์มการส่งน้ำยาเก็บตัวอย่างอุจจาระ
แบบรายงานผลการตรวจ FIT Test
ดาวน์โหลดเอกสารการประกันชีวิต รอบ ตุลาคม 2561
ใบคำขอเอาประกันภัย
คู่มือการทำประกันภัยกลุ่มปี 61
Template การทำประกัน
คู่มือการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของ EMS Smart Card
คู่มือการใช้โปรแกรม
ทั้งหมด
งานอุบัติเหตุและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
แนวทางการตรวจราชการปี 61
แบบรายงาน ECS เขต
การบันทึกข้อมูลปฏิบัติการแบบใหม่
แบบรายงานผลการประสานการส่งต่อ
คู่มือ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
ทั้งหมด
งานเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ
เกณฑ์ประเมินผู้ก่อการดี
รายงานสอบสวนเจมน้ำทุกกรณี
สรปเกณฑ์ประเมิน ประเมินตนเอง
แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี
แบบประเมินตนเองผู้ก่อการดี
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
แนวทางสู่ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ
มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
เด็กไทยคิดอย่างไร..............กับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบาบแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ทั้งหมด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
แนวทางการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงและจัดการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ เบาหวาน ความดัน
คู่มือบริหารจัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง SI3M
แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
NCD คุณภาพ
โรคต้อกระจก (Cataract)
แบบบันทึกการตรวจคัดกรองต้อกระจก
แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกเพื่อรับการผ่าตัด
แนวทางปฏิบัติการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ
แนวทางการวัด VA
สาขาไต
โครงการลดเค็ม อยุธยา
โปรแกรมคำนวณสารอาหาร
อาหารผู้ป่วย HD PD
ประเมินภาวะโภชนาการ_CKD_clinic
ชะลอไตเสี่อม
ทั้งหมด
หลักสูตร MIME
 

หลักสูตร MIME

ลำดับที่
รายการ
1บทที่ 1 Major Incident Medical Management Support : MIMMS
2บทที่ 2 Preparation
3บทที่ 3 Safty
4บทที่ 4 Assessment &Triage
5บทที่ 5 Treament
6บทที่ 6 incident system
7บทที่ 7 Command and control
ทั้งหมด : 7 รายการ หน้าที่   [1]