User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
เมนูหลัก
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงาน EMS
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑
แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident)
ดาวน์โหลดเอกสารการต่ออายุบัตร EMR ,EMT
แบบยื่นคำขอต่ออายุใบประกาศ/บัตร
แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นต่ออายุ
แบบฟอร์มการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
แบบฟอร์มแสดงผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงาน NCD
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงานมะเร็ง
แนวทางการดำเนินงาน
วิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ
แบบฟอร์มการส่งน้ำยาเก็บตัวอย่างอุจจาระ
แบบรายงานผลการตรวจ FIT Test
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงานแอลกอฮอล์ และยาสูบ
งานอุบัติเหตุและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
แนวทางการตรวจราชการปี 61
แบบรายงาน ECS เขต
การบันทึกข้อมูลปฏิบัติการแบบใหม่
แบบรายงานผลการประสานการส่งต่อ
คู่มือ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
ทั้งหมด
งานเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ
เกณฑ์ประเมินผู้ก่อการดี
รายงานสอบสวนเจมน้ำทุกกรณี
สรปเกณฑ์ประเมิน ประเมินตนเอง
แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี
แบบประเมินตนเองผู้ก่อการดี
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
แนวทางสู่ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ
มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
เด็กไทยคิดอย่างไร..............กับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบาบแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ทั้งหมด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
แนวทางการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงและจัดการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ เบาหวาน ความดัน
คู่มือบริหารจัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง SI3M
แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
NCD คุณภาพ
โรคต้อกระจก (Cataract)
แบบบันทึกการตรวจคัดกรองต้อกระจก
แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกเพื่อรับการผ่าตัด
แนวทางปฏิบัติการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ
แนวทางการวัด VA
สาขาไต
โครงการลดเค็ม อยุธยา
โปรแกรมคำนวณสารอาหาร
อาหารผู้ป่วย HD PD
ประเมินภาวะโภชนาการ_CKD_clinic
ชะลอไตเสี่อม
ทั้งหมด
สาขาไต
 

สาขาไต

ลำดับที่
รายการ
1โครงการลดเค็ม อยุธยา
2โปรแกรมคำนวณสารอาหาร
3อาหารผู้ป่วย HD PD
4ประเมินภาวะโภชนาการ_CKD_clinic
5ชะลอไตเสี่อม
6ทิศทางการดำเนินงาน การสนับสนุน การดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
7กินเค็มอย่างไร...ห่างไกลโรค
8การตกแต่งอาหาร
9คู่มือการดูแลผู้ป่วยCKDสำหรับโรงพยาบาลชุมชน
10แบบฟอร์ม CKD Screening
11คู่มือปฏิบัติงาน CKD
12แบบฟอร์ม CKD Follow up
13แบบฟอร์ม CKD first visit
14แบบฟอร์ม CKD Consultation
ทั้งหมด : 14 รายการ หน้าที่   [1]