หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
  ทองอุไร...วันที่ 8 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร บริเวณหน้าเขื่อนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เพื่อปรับภูมิทัศน์เพิ่มความสวยงาม...

  มุ่งมั่น...พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม : เพื่อสุขภาวะของประชาชน

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่...วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายภาณุวัตร สุขสม และนายคมกฤษ บัวพิมพ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อ.ผักไห่ โดยมีนายประยูร รันตเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ ได้จัดหน่วยปฐมพยาบาลและบริการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร ... ดังภาพข่าว

ภาณุ  ภาพ/ข่าว 

ประชุมแผนวิจัย...วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายภาณุวัตร สุขสม และนายคมกฤษ บัวพิมพ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การกำหนดทิศทางและแผนพัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์วิชาการ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี จัดโดย กรมควบคุมโรค...ดังภาพข่าว 

 ภาณุ ภาพ/ข่าว

สวดมนต์วันพระ...วันที่ 29 เมษายน 2559 นายภาณุวัตร สุขสม ผู้แทนกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและรักษาศีล 5 ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดเจ้าปลุก อ.มหาราช โดยมีรองฯ สุเทพ บุญสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะฯ  ...ดังภาพข่าว 

ภาณุ ... ภาพ/ข่าว 

ทั้งหมด

  วันนี้ฝ่ายฯ ไปทำอะไร ที่ไหน
31 พฤษภาคม 61 คุณโชติมา ตรวจประเมินโรงอาหาร โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ณ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด
15พฤษภาคม61 คุณโชติมา ลงพื้นที่ตรวจตลาดประชารัฐร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ในพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภอท่าเรือ
11เมษายน-4พฤษภาคม 2561 คุณโชติมา ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่แหล่งสินค้าเกษตรคุณภาพมาตราฐานอาหารปลอดภัยและร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12-14 มีนาคม 61คุณโชติมา ประชุม โครงการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวัดท่าการ้อง ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2561 ณ รร.สองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี
14 พฤศจิกายน 2560...คุณโชติมา ประชุมร่วมกับเทศบาลพระนคร ศูนย์อนามัยที่ 4 เตรียมความพร้อมดำเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการนำ้สะอาดในประปานำร่อง ณ กองประปาเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
17 ตุลาคม 2560... คุณเสาวลักษณ์ ประชุมเตรียมพร้อมรับปัญหาน้ำท่วม/ กบบ. ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สสจ.
17 ตุลาคม 2560... คุณโชติมา/คมกฤษ ตรวจแนะนำ ส.อาหาร/CFGT ณ โรงแรมศาลา อ.พระนครศรีอยุธยา
16 ตุลาคม 2560... คุณเสาวลักษณ์ ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สสจ.
6 ตุลาคม 2560...กลุ่มงานฯ ร่วมพิธีเททองหล่อ พระพุทธปัญจมาธิราช ณ โรงหล่อพระอยุธยา
4 ตุลาคม 2560...คุณชื่นกมล ประชุมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ทั้งหมด
  ชุดการสอน : PowerPoint
มูลฝอยติดเชื้อ_ความรู้พื้นฐานและการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ_ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
มูลฝอยติดเชื้อ_หลักการเก็บขน
มูลฝอยติดเชื้อ_เทคโนโลยีการกำจัด
ทั้งหมด
  ข้อมูล : เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ
ที่นี่ ! ค้นหาสารเคมีและวัตถุอันตราย จากกรมควบคุมมลพิษ
เบอร์โทรศัพท์ประสานงาน หน่วยงาน/บุคคล ภายในและภายนอก
สายด่วนฉุกเฉิน ศูนย์กู้ชีพ1669 กรมควบคุมมลพิษAVERS 1650 โทร 0 2298 2447,0 2298 2457
ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งราคาชุดตรวจโคลีนเอสเตอเรส (องค์การเภสัชฯ) ชุดใหญ 720 บาท ส่วน กระดาษทดสอบฯ 321 บาท/ขวด
ขอแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรใน รพ. ปี 2557 ดังนี้ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองผลระดับ 5 ได้แก่ รพ.มหาราช บ้านแพรก และ รพ.อุทัย ส่วนโรงพยาบาลที่ผ่านระดับ 5 ต่อเนื่อง ได้แก่ รพ.ภาชี บางไทร ท่าเรือ และ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ ( 24 พ.ย. 57 14:25 น.)
ประกาศสุดยอดส้วมแห่งปี 2557 ระดับจังหวัดฯ ได้แก่ รร.ไตรราชวิทยา รร.วัดหนองเป้า รร.บ้านแถว รร.วัดหนองเครือบุญ รร.วัดตะโก รร.เอกอโยธยา รร.วัดดอนลาน รร.วัดไทรน้อย รพสต.ลาดงา รพสต.บางหลวง ปั๊มแก็สบางไทร วัดอโยธยา
1-4,7-10 กรกฎาคม 2557 สสจ. ตรวจประเมินสุดยอดส้วมระดับจังหวัดฯ อ.ต่างๆ
20-30 พฤษภาคม 2557 สคร.1 ร่วม สสจ. ตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยฯ อ.ต่างๆ
แนวทางดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ...(แบบประเมินอยู่ภาคผนวก)
แจ้ง จนท.รพ. เป้าหมาย สคร. 1 กรุงเทพฯ ร่วมกับ สสจ. เข้าตรวจประเมินความเสี่ยงบุคลากรฯ ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2557 รายละเอียดตามหนังสือแจ้งแผนไว้แล้ว
แจ้ง จนท.รพ./สสอ.ผู้รับผิดชอบอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูความรู้งานอาชีวอนามัย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องทัศนีย์ สสจ.
แจ้ง จนท.รพ./สสอ.ผู้รับผิดชอบอาชีวอนามัย/ NCD เข้าร่วมประชุมสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยฯ วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องเฟื่องฟ้า รร.กรุงศรีริเวอร์
สสจ. ร่วมกับศูนย์เขต 1 ขอแจ้งเข้าประเมินตลาดประเภทที่ 1 (รอบ1/57) ระหว่างวันที่ 12,13,14 มีนาคม 2557

ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

น.ส.เสาวลักษณ์  สุวรรณภาค

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานฯ

  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1. น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค 081-9941975
2. นายภาณุวัตร สุขสม .. 081-3094345
3. นางโชติมา วนสินธุ์ ... 081-4586237
4. นายสุเทพ เทพแจ่มใจ 095-7166336
5. นางชื่นกมล พูลสวัสดิ์ ... 081-8198564
6. นางประณีต เลี้ยงสุคนธร 081-8526254
7. นายคมกฤษ บัวพิมพ์...091-0785281
....ทำเนียบรูป และอัตลักษณ์ของกลุ่มงานฯ
ทั้งหมด
  ดาวน์โหลด
61_รายชื่อผู้ร่วมประชุม_โรคจากการทำงาน_25 ตุลาคม 2561 ณ รร.กรุงศรีฯ
61_สรุปปัญหามลพิษสวล_นครหลวง_และผลดำเนินการ_1 (รพ.พระนครศรีอยุธยา)
61_รายชื่อวัด จับคู่ รพ.สต. เพื่อดำเนินกิจกรรม 1 วัด 1 รพ. (ครั้งที่ 1 ขาด3 อำเภอ... !)
61_รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 1 วัด 1 รพ.
61_รายชื่อจับคู่ 1 วัด 1 รพ.
แบบตรวจสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
4_สิ่งสนับสนุน_อบรม_อสม_หมู่บ้านจัดการขยะ_60
3_แบบลงทะเบียนอบรม_อสม_แกนนำ_ขยะ1
เอกสารการสอน_หมู่บ้านจัดการขยะ_2
เอกสารการสอน_หมู่บ้านจัดการขยะ_1
ทั้งหมด
  แบบฟอร์มต่างๆ
แบบตรวจร้านอาหารทางแบคทีเรีย โดยใช้ SI2
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อ
แบบสำรวจสถานีขนส่งสะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการ
เกณฑ์ตัดสินสุดยอดส้วม ปี2555
แบบสำรวจโรงอาหารและแบบสำรวจโรงครัวของโรงพยาบาล
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Carbon Footprint
แบบรายงานพื้นที่เป้าหมายโครงการเกษตรกรปลอดโรคฯ ปี 2555
แบบรายงานเป้าหมายพื้นที่ดำเนินโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ฯ ปี 2555
แบบสมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ ฯ
เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงาน_มากกว่า 10 คนขั้นไป
ทั้งหมด
  ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
ศึกษาดูงานอาหารปลอดภัย สสจ.นครปฐม
ทั้งหมด
  สาระธรรมกับการดำเนินชีวิต
"...คนที่มีบุญนั้น บุญย่อมเข้าช่วยเหลือ เพียงแต่เปิดใจรับ ก็คือเปิดอารมณ์ด้วยสติที่กำหนด เมื่อบุญได้โอกาสพรั่งพรูเข้ามาถึงใจ จิตใจจะมีความสุขอย่างยิ่ง อารมณ์ทั้งดีหรือร้าย ก็จะกลับเป็นเรื่องธรรมดา" ...ธรรมโอวาท สมเด็จพระญาณสังวรฯ
"...คนที่อ่อนแอ ย่อมแพ้อุปสรรคง่ายๆ ส่วนคนที่เข้มแข็ง ย่อมไม่ยอมแพ้ เมื่อพบอุปสรรคก็แก้ไขไปด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น แม้การดำเนินชีวิตก็ฉันนั้น ถ้ากลัวจะต้องพบอุปสรรค ก็ทำอะไรไม่ได้..." ธรรมโอวาท สมเด็จพระญาณสังวรฯ
"เมื่อละกิเลสได้ตามลำดับ บุคคลก็จะพัฒนาจิตไปถึงนิพพานของอรหันต์ คือ ดับกิเลสที่ยังเหลือให้หมด เพื่อไปสู่การดับกิเลสโดยสิ้นเชิง คือไม่กลับมาทุกข์อีกต่อไปแล้ว" สารธรรมมงคล พระอาจารย์มานพ อุปสโม
"ทุกๆ คนทำกรรมใดไว้ กรรมนั้นย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อๆ ไปบ้าง ตามแต่กรรมนั้นๆ จะหนักเบาอย่างไร ท่านเปรียบเหมือนอย่าง ยืนอยู่บนที่สูงและโยนสิ่งต่างๆ มีก้อนหิน ก้อนดิน กิ่งไม้ ใบหญ้าลงมา ของที่มีน้ำหนักมากย่อมตกลงสู่พื้นดินก่อน ...
ผู้นำและภาวะผู้นำที่พึงปรารถนา : ควรค่ายกมือไหว้และเคารพนับถือ ... ที่มา : สีมา สีมานันท์ นสพ.มติชน หน้า 10 ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
..." ใครจะมาว่าเราก็เป็นเรื่องปากเขาว่า จิตเรามีหน้าที่ภาวนาไม่ต้องไปมัวว่าให้คนโน้นคนนี้ ติคนโน้น ชมคนนี้ได้ประโยชน์อะไร ภาวนาในใจดีกว่า สงบกายสงบวาจาสงบจิตให้มีสติอยู่ทุกเวลา ยืนให้มีสติเดินให้มีสติ ทำอะไรให้มีสติ พูดอะไรให้มีสติ" สาระธรรมมงคลหลวงปู่สิม
..."เรามีสติรู้เท่าความโลภมัน คือการพิจารณาในเหตุในผลเสียก่อน" สาระธรรมมงคล หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำ ผาปู่ อ.เมือง จ.เลย
..."คนเราจะไปสวรรค์ก็ได้ ไปนิพพานก็ได้ ไปสู่อบายภูมิก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องดำเนินชีวิตในทางที่ดีงาม" สารธรรมมงคล หลวงปู่จันทร์ เขมิโย วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม.
ทั้งหมด
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0