User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)2019
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month พฤษภาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
 
นายพีระ      อารีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  สารสนเทศภูมิศาสตร์สาธารณสุข
(พิกัดสถานพยาบาล)

ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบาย นพ.สสจ.
ผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งหมด
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี ๖๒
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 14 สิงหาคม 2561
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
นโยบาย รมว.(15/10/58)
นโยบาย ปลัด สธ.(15/10/58)
นโยบายการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ 2555-2559
ทั้งหมด
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2561 - 2564
แผนพัฒนาสุขภาพ ปี ๖๒
นโยบายนพ.สสจ.ปี 2558
แผนยุทธศาสตร์ปี58
ค่านิยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2557-2560
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
ทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
ผลการประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการปฏิบัติการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์การเรียนรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กพร.
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสขร.1
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ. 2540
ทั้งหมด
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
ทั้งหมด
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๕๕
สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ รอบที่ ๓/๒๕๕๔
คลังความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนประชากร
สถานะสุขภาพ
สาเหตุการตายรายอำเภอ
อายุคาดเฉลี่ย
จำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญตามระบบ
บริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ
ทั้งหมด
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ยุทธพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิธีสร้างวินัย
เครื่องมือวัดความโปร่งใส
คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสมรรถนะ...มาตรฐานความรู้ทักษะ..สมรรถนะ
ทั้งหมด
ท่านชื่นชอบ website ของเรามากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานปฐมนิเทศนักศึกษาจบใหม่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมการประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.ติดดาว) ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ณ รพ.สต.สามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกิจกรรมพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานและเสริมสร้างความสุขในองค์กร โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรม  ณ ลานหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทั้งหมด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, ผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา, ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา, ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา , ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วม บันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมหลักสูตรไตเทียม
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง "Advanced R Programming Language for Data Analysis and Statistical Applications (R2019)"
รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ)
หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนขาดสารไอโอดีน ทำให้ไอคิวเด็กลดลง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑๒ (HoRNetS 2019)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สถิติขั้นสูง เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว"
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่ 2 "
หมอใหญ่กรุงเก่า : “ชวนชาวกรุงเก่างดสูบบุหรี่ ห่างไกลโรค”
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pr.moi.go.th/coronation2.htm
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 ทั้งหมด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายสุเทพ บุญสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมฝึกการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562 การฝึกป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง "โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา" โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝึก ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.ติดดาว) ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ณ รพ.สต.สามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ รพ.สต.ขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.ติดดาว) ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ณ รพ.สต.สามเรือน,รพ.สต.บางโพ,รพ.สต.เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานทัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจบใหม่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมติดตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาสุขภาพ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
ข่าวประจำวันพุธที่ 22 พฤาภาคม 2562
ข่าวประจำวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤาภาคม 2562
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

ทั้งหมด

การป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพช่วงอากาศหนาว
คู่มือ : การดูแลป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
ป้องกันโรค ป้องกันภัยในภาวะน้ำท่วม
แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย
คู่มือส้วมเฉพาะกิจ
การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ทั้งหมด
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.57
เดือนนี้ : วันนี้ :