User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)2019
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month มกราคม 2562 next month next year
SMTWTFS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
 
นายพีระ      อารีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  สารสนเทศภูมิศาสตร์สาธารณสุข
(พิกัดสถานพยาบาล)

ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบาย นพ.สสจ.
ผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งหมด
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี ๖๒
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 14 สิงหาคม 2561
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
นโยบาย รมว.(15/10/58)
นโยบาย ปลัด สธ.(15/10/58)
นโยบายการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ 2555-2559
ทั้งหมด
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2561 - 2564
นโยบายนพ.สสจ.ปี 2558
แผนยุทธศาสตร์ปี58
ค่านิยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2557-2560
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 56-58
ทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
ผลการประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการปฏิบัติการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์การเรียนรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กพร.
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสขร.1
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ. 2540
ทั้งหมด
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ทั้งหมด
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๕๕
สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ รอบที่ ๓/๒๕๕๔
คลังความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนประชากร
สถานะสุขภาพ
สาเหตุการตายรายอำเภอ
อายุคาดเฉลี่ย
จำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญตามระบบ
บริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ
ทั้งหมด
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ยุทธพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิธีสร้างวินัย
เครื่องมือวัดความโปร่งใส
คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสมรรถนะ...มาตรฐานความรู้ทักษะ..สมรรถนะ
ทั้งหมด
ท่านชื่นชอบ website ของเรามากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
วันที่ 18 มกราคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 มกราคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมหลักสูตรอบรมวิจัยด้านแพทย์แผนไทย โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 มกราคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมขับเคลื่อนนโยบาย Digital Transformation เพื่อพัฒนาระบบคิวของผู้รับบริการ และระบบการจัดเก็บเวชระเบียนเป็น Electronic file โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 มกราคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์คัดแยกขยะ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรม ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

 ทั้งหมด

วันที่ 9 มกราคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการอบรมจัดการข้อร้องเรียนฟ้องร้องในระบบการแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งและความเสี่ยงในระบบสาธารณสุข โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

ขอความอนุเคราะห์ร่วมอนุโมทนาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี "1 บาท ่ของท่านสร้างโอกาสการพัฒนาศํกยภาพเด็กพิการด้วยกิจกรรมดิจิทัลบำบัด"
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสัเทคนิค ครั้งที่ 27
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27
หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน “เลือกซื้ออาหารปลอดภัย อิ่มบุญ สุขใจ รับเทศกาลตรุษจีน”
สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นอาเซียนของไทย
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล"
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1
ประชาสัมพันธ์ การขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีแพทย์แผนจีนกับการวินิจฉัยโรคในการแพทย์แผนปัจจุบัน
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สัมภาษณ์)
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Ethical Issues of Health Sciences and Social Sciences Research"

 ทั้งหมด

วันที่ 18 มกราคม 2562 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานกิจกรรมพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนมกราคม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานและเสริมสร้างความสุขในองค์กร  ณ ลานหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณวัดท่าซุง อำเภอบางไทร และเยี่ยมผู้ป่วยในเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องจิตอาสา ให้กับจิตอาสาอำเภอบางปะอินและร่วมกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอเสนา ณ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 มกราคม 2562 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2562 เขตสุขภาพที่ 4 โดยมีผู้เกี่วข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 มกราคม 2562 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ITA จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีข้าราชการพลเรือนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

ทั้งหมด

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
ข่าวประจำวันพุธที่ 16 มกราคม 2561
ข่าวประจำวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562

ทั้งหมด

การป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพช่วงอากาศหนาว
คู่มือ : การดูแลป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
ป้องกันโรค ป้องกันภัยในภาวะน้ำท่วม
แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย
คู่มือส้วมเฉพาะกิจ
การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ทั้งหมด
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.57
เดือนนี้ : วันนี้ :