User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
    ปี 2561 1 เมย.60-31 มีค.61
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month กรกฎาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
 
นายพิทยา      ไพบูลย์ศิริ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  สารสนเทศภูมิศาสตร์สาธารณสุข
(พิกัดสถานพยาบาล)

ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบาย นพ.สสจ.
ผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งหมด
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
นโยบาย รมว.(15/10/58)
นโยบาย ปลัด สธ.(15/10/58)
นโยบายการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ 2555-2559
นโยบายนพ.สสจ.ปี 2558
แผนยุทธศาสตร์ปี58
ค่านิยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2557-2560
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 56-58
ทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
ผลการประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการปฏิบัติการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์การเรียนรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กพร.
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสขร.1
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ. 2540
ทั้งหมด
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ทั้งหมด
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๕๕
สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ รอบที่ ๓/๒๕๕๔
คลังความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนประชากร
สถานะสุขภาพ
สาเหตุการตายรายอำเภอ
อายุคาดเฉลี่ย
จำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญตามระบบ
บริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ
ทั้งหมด
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ยุทธพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิธีสร้างวินัย
เครื่องมือวัดความโปร่งใส
คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสมรรถนะ...มาตรฐานความรู้ทักษะ..สมรรถนะ
ทั้งหมด
ท่านชื่นชอบ website ของเรามากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ ของชมรม To be number ONE ในโอกาสนี้ ทีมโรงเรียนบางปะหัน ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 และศูนย์ฝึกและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชมรม to be number ONE  ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำเสนอผลงานจังหวัด To be number ONE ณ  Hall 9 อิมแพ็คเมืองทองธานี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน Functional Exercise ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Revievv) โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมซ้อมแผน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำความสะอาด บริเวณลานวัด ในโครงการทำความดีด้วยหัวใจ และ รณรงค์โรคไข้เลือดออก  ณ วัดประสาท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือนมิถุนายน  ครั้งที่ 6 / 2561 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทั้งหมด

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธญา ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการทุกท่าน ในโอกาสเป็นประธานสรุปตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2 งบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา

ทั้งหมด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ หลักสูตรผู้บริหารสำหรับหัวหน้าหน่วยงานกายภาพบำบัด
ประกาศผลการคัดเลือก หัวหน้า สอ.
หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษา “เลิกกลืนเหล้า ก่อนที่เหล้าจะกลืนชีวิตเรา”
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น"
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย และนักวิชาการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง )ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนฯ
คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพร้อมส่งผลงานวิจัย ฯ
ประเมินผลงาน จีรวรรณ ขนิษฐา
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big data และนวัตกรรม"
26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบยกเลิกผลิตเครื่องสำอาง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น"
หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน…คนไทยรุ่นใหม่...ใส่ใจตรวจเลือด... “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ : Test for Life ตรวจเพื่อก้าวต่อ”

 ทั้งหมด

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นในโรงพยาบาลแบบกลุ่มย่อย(Focus Group) โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงาน สร้างสุขวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้เกี่ยวข้องข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU "โครงการจังหวัดต้นแบบ อยุธยาเมืองมรดกโลก เมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล" ณ บริเวณลานหน้าวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมโครงการทำความดีด้วยหัวใจ และรณรงค์โรคไข้เลือดออก ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมทบทวนหลังปฎิบัติงาน After Action Review (AAR) ทีม Planning and SAT จากการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Functional Exercise) ระดับจังหวัด โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายสุเทพ บุญสูตร นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาณการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Friday morningTalk) กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบรรยากาศในการพบปะครั้งนี้ มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

ทั้งหมด

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
ข่าวประจำพุธดีที่ 11 กรกฎาคม 2561
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561

ทั้งหมด

การป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพช่วงอากาศหนาว
คู่มือ : การดูแลป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
ป้องกันโรค ป้องกันภัยในภาวะน้ำท่วม
แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย
คู่มือส้วมเฉพาะกิจ
การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ทั้งหมด
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.57
เดือนนี้ : วันนี้ :