User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
    ปี 2561 1 เมย.60-31 มีค.61
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month พฤษภาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
 
นายพิทยา      ไพบูลย์ศิริ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  สารสนเทศภูมิศาสตร์สาธารณสุข
(พิกัดสถานพยาบาล)

ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบาย นพ.สสจ.
ผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งหมด
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
นโยบาย รมว.(15/10/58)
นโยบาย ปลัด สธ.(15/10/58)
นโยบายการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ 2555-2559
นโยบายนพ.สสจ.ปี 2558
แผนยุทธศาสตร์ปี58
ค่านิยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2557-2560
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 56-58
ทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
ผลการประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการปฏิบัติการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์การเรียนรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กพร.
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสขร.1
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ. 2540
ทั้งหมด
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ทั้งหมด
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๕๕
สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ รอบที่ ๓/๒๕๕๔
คลังความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนประชากร
สถานะสุขภาพ
สาเหตุการตายรายอำเภอ
อายุคาดเฉลี่ย
จำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญตามระบบ
บริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ
ทั้งหมด
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ยุทธพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิธีสร้างวินัย
เครื่องมือวัดความโปร่งใส
คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสมรรถนะ...มาตรฐานความรู้ทักษะ..สมรรถนะ
ทั้งหมด
ท่านชื่นชอบ website ของเรามากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม Video Conference เรื่อง ติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออก โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 (ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทั้งหมด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานปล่อยตัวนักวิ่งกิจกรรม City Run Ayutthaya วิ่งเพื่อสุขภาพ สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารพุทไธศวรรย์ จุดที่ 1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเดียวกันให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานปล่อยตัวนักวิ่งกิจกรรม City Run Ayutthaya วิ่งเพื่อสุขภาพ สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารพุทไธศวรรย์ จุดที่ 3 ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้ง นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานปล่อยตัวนักวิ่ง จุดที่ 2 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนขาดสารไอโอดีน ทำไอคิวเด็กลดลง
หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน..๑๐ วิธีป้องกันโรคที่มากับฤดูฝน
การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานฯ
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ขอรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ประเมินคัดเลือก มณหทัย
หมอใหญ่กรุงเก่า : หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนปฏิบัติหลัก “3 เก็บ 5ส.” เป็นนิจพิชิตโรคไข้เลือดออก
แจ้งยกเลิกการเข้าพื้นที่ติดตั้งบริการ Free WiFi เพื่อประชาชน
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒
หมอใหญ่กรุงเก่า : “ชวนชาวกรุงเก่างดสูบบุหรี่ ห่างไกลโรค”
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองบรรณาธิการวารสารวิชาการทางการแพทย์ฯ"
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4) และนานาชาติ เรื่อง:การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2561
การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

 ทั้งหมด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมทีมวิทยากรอบรมจิตอาสา ดูแลผู้สูงอายุ ของสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนจิราศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชดำเนิน ทุ่งมะขามหย่อง ครอบรอบ 6 ปี ณ ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Friday morningTalk) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบรรยากาศในการพบปะครั้งนี้ มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมติดตามระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย Intermediate care เขตสุขภาพที่ 4 ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบางบาล ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรีร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานเครือข่ายสื่อสารความเสี่ยง ภาครัฐ เอกชน และติดตามการดำเนินงานด้านสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบงานสื่อสารความเสี่ยงโรงพยาบาล 16 แห่ง และผู้แทนนักจัดรายการวิทยุ 8 สถานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
ข่าวประจำวันพฤหัสที่ 24 พฤษภาคม 2561
ข่าวประจำวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
ข่าวประจำวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

ทั้งหมด

การป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพช่วงอากาศหนาว
คู่มือ : การดูแลป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
ป้องกันโรค ป้องกันภัยในภาวะน้ำท่วม
แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย
คู่มือส้วมเฉพาะกิจ
การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ทั้งหมด
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.57
เดือนนี้ : วันนี้ :