User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month กันยายน 2561 next month next year
SMTWTFS
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
 
นายพิทยา      ไพบูลย์ศิริ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  สารสนเทศภูมิศาสตร์สาธารณสุข
(พิกัดสถานพยาบาล)

ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบาย นพ.สสจ.
ผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งหมด
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 14 สิงหาคม 2561
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
นโยบาย รมว.(15/10/58)
นโยบาย ปลัด สธ.(15/10/58)
นโยบายการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ 2555-2559
ทั้งหมด
นโยบายนพ.สสจ.ปี 2558
แผนยุทธศาสตร์ปี58
ค่านิยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2557-2560
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 56-58
ทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
ผลการประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการปฏิบัติการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์การเรียนรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กพร.
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสขร.1
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ. 2540
ทั้งหมด
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ทั้งหมด
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๕๕
สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ รอบที่ ๓/๒๕๕๔
คลังความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนประชากร
สถานะสุขภาพ
สาเหตุการตายรายอำเภอ
อายุคาดเฉลี่ย
จำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญตามระบบ
บริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ
ทั้งหมด
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ยุทธพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิธีสร้างวินัย
เครื่องมือวัดความโปร่งใส
คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสมรรถนะ...มาตรฐานความรู้ทักษะ..สมรรถนะ
ทั้งหมด
ท่านชื่นชอบ website ของเรามากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
วันที่ 20 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมศูนย์บัญชาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไข้เลือดออก โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความผาสุกในการทำงาน "คิดบวก คิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมีความสุข" เพื่อช่วยเพิ่มพลผลิตขององค์กรและปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 18 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม VDO conference เพื่อติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โปลิโอ วัณโรค และระเบียบกระทรวงการจัดการข้อมูล นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและเข็มเกียรติคุณ ผู้ทำคุณงามความดี และสนับสนุนงานประจำสู่งานวิจัยให้กับการทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561 โดยมี นพ.เจษฏา โชคดำรงสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

 ทั้งหมด

วันที่ 4 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมศึกษาดูงาน การดำเนินงาน "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.)" รพ.แม่สอด และร่วมประชุมแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ (ศบต.) พร้อมรับฟังแนวทางการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

ทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Cardiac Network Forum 11 : Sport Health for Smart Heart" จังหวัดบุรีรัมย์
ขอเชิญเข้าประชุม
หมอใหญ่กรุงเก่า : เตือนประชาชน...อุบัติภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงอุทกภัย
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Asian Cancer Conference
รับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย และบางซ้าย
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7
การประชุมวิชาการ Essentials in Pain Management 2018
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์
ประชุมวิชาการนานาชาติ International conference : Innovation, Prevention and Care for NCDs and Global Health
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ" รุ่นที่ 14
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 5
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 2

 ทั้งหมด

วันที่ 21 กันยายน 2561 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประเมินผล นิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่ม B1 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 21 กันยายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม Facebook live การชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)และมอบนโยบายปี 62 โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 21 กันยายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Friday morningTalk) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบรรยากาศในการพบปะครั้งนี้ มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 กันยายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมทบทวนหลังการประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบ 9 เดือน (After Action Review : AAR) โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาส ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา และ ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ พร้อมร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาสุดท้าย ณ ทุ่งบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 7 กันยายน 2561 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 10 กันยายน  2561  นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ พื้นที่รพ.สต.ท่าดินแดง กระทุ่มแบน บ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา


ทั้งหมด

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
ข่าวประจำวันพุธที่ 19 กันยายน 2561
ข่าวประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

ทั้งหมด

การป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพช่วงอากาศหนาว
คู่มือ : การดูแลป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
ป้องกันโรค ป้องกันภัยในภาวะน้ำท่วม
แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย
คู่มือส้วมเฉพาะกิจ
การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ทั้งหมด
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.57
เดือนนี้ : วันนี้ :