User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)2019
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month มีนาคม 2562 next month next year
SMTWTFS
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
 
นายพีระ      อารีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  สารสนเทศภูมิศาสตร์สาธารณสุข
(พิกัดสถานพยาบาล)

ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบาย นพ.สสจ.
ผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งหมด
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี ๖๒
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 14 สิงหาคม 2561
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
นโยบาย รมว.(15/10/58)
นโยบาย ปลัด สธ.(15/10/58)
นโยบายการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ 2555-2559
ทั้งหมด
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2561 - 2564
แผนพัฒนาสุขภาพ ปี ๖๒
นโยบายนพ.สสจ.ปี 2558
แผนยุทธศาสตร์ปี58
ค่านิยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2557-2560
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
ทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
ผลการประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการปฏิบัติการจัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์การเรียนรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กพร.
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสขร.1
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี พ.ศ. 2540
ทั้งหมด
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ทั้งหมด
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๕๕
สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ รอบที่ ๓/๒๕๕๔
คลังความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนประชากร
สถานะสุขภาพ
สาเหตุการตายรายอำเภอ
อายุคาดเฉลี่ย
จำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลสาธารณสุขที่สำคัญตามระบบ
บริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ
ทั้งหมด
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ยุทธพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิธีสร้างวินัย
เครื่องมือวัดความโปร่งใส
คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสมรรถนะ...มาตรฐานความรู้ทักษะ..สมรรถนะ
ทั้งหมด
ท่านชื่นชอบ website ของเรามากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
วันที่ 25 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมสรุปผลฝึกงานทั้งปีนิสิตแพทย์ และปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนเผชิญเหตุ Incident Action Plan (IAP) โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดโครงการเข้าถึงบริการและดูแลสุขภาพพระสงฆ์ อำเภอบางปะอิน โดยมี พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 220 รูป ในเขตอำเภอบางปะอินเข้าร่วมโครงการ ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานประชุมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับสรุปแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ด้านบุคลาการทางการแพทย์,อุปกรณ์ทางการแพทย์,สถานที่รองรับผู้ประสบเหตุ,อุปกรณ์ดับเพลิง,ทางหนีไฟและเส้นทางการจราจรรอบโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาก่อนซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ ชั้น 5 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 ทั้งหมด

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในโอกาสเป็นประธานเปิดประชุมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ การประชุมเพิ่มการเข้าถึงบริการและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสื่อสารหลักประกันสุขภาพในกลุ่มพระสงฆ์ ณ วัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)
เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการกู้ชีพแบบองค์รวม (CLS)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ขอเชิญประชุมวิชาการดารดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมฯ ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน...ดูแลตนเองให้ห่างไกลโรค...ในช่วงฤดูร้อน
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนดูแลตนเองให้ห่างไกลวัณโรค
ขอเชิญอบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICG-GCP)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ฯ สายงานแพทย์ 17 สาขา
ประกาศการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(ณัฐวนันท์ ธรรมสนอง)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการใช้กัญชารักษาผู้ป่วย

 ทั้งหมด

 วันที่ 25 มีนาคม 2562 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 25 มีนาคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

วันที่ 22 มีนาคม 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุม War Room โรคติดต่อและโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการ RDU ประจำปี 2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 มีนาคม 2562 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะทำงานlogistics เตรียมความพร้อมปฏิบัติการซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด

ข่าวประจำวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
ข่าวประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ทั้งหมด

การป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพช่วงอากาศหนาว
คู่มือ : การดูแลป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพจากภาวะน้ำท่วม
ป้องกันโรค ป้องกันภัยในภาวะน้ำท่วม
แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย
คู่มือส้วมเฉพาะกิจ
การใช้ถุงทรายเพื่อป้องกันนํ้าท่วม
ทั้งหมด
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.57
เดือนนี้ : วันนี้ :