User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)2019
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month มิถุนายน 2562 next month next year
SMTWTFS
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
รูปภาพกิจกรรม
 
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม VDO Conference สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ของจิตอาสา 904 วปร. รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ให้แก่ข้าราชการและเหล่ากาชาดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานปฐมนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุม War Room โรคติดต่อและโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม VDO Conference ชี้แจง พรบ.ผลิตภัฑ์สมุนไพรและการดำเนินงานช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะทำงาน PCM โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ Reach-Recruit-Test-Treat-Retain:PRTTR 2 (Stop TB AIDS Through RTTR;STAR 2) รอบ NFR ปีที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ บุญสูตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และยาสูบและศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบในการเลิกบุหรี่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานตรวจเยี่ยมสถานที่ปฎิบัติงานของผู้ที่ได้รับคัดเลือกคนดีสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  ณ ห้องประชุมรัตนอุบล โรงพยาบาลปทุมธานี และ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ บุญสูตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิด กิจกรรมประกวด แข่งขัน TO BE NUMBER ONE ในระดับอำเภอตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรบรรยาย ขยายผลการสร้างการรับรู้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ณ อำเภอชัยโย จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีมตรวจสอบภายใน ร่วมตรวจสอบภายในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะตรวจราชการและนิเทศงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำเขตสุขภาพที่ 4 ในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ บุญสูตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมVDO Conference ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงอยู่ (16 ตำรับ) โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีมตรวจสอบภายใน ร่วมตรวจสอบภายในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่,ห้องประชุมโรงพยาบาลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษในการให้บริการต่างด้าวแบบบูรณาการ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมสรุปการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review:AAR) โดยมีหัวหน้ากลุ่มภารกิจตามโครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม VDO Conference ปรึกษาหารือการดำเนินงานจิตเวชเด็ก โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 แพทย์หญิงโสภา พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ โรงพยาบาลเสนาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ดร.น้ำฝน เอกตาแสง,ผศ.ดร.กำพล นันทพงษ์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลเสนา ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 แพทย์หญิงโสภา พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ โรงพยาบาลเสนา ประธานเปิดกิจกรรม “วันผู้บริจาคโลหิตโลก” ประจำปี 2562  ภายใต้คำขวัญ “Safe Blood for all โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ” มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสนา
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณคลองสาน หมู่ที่ 1 อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล (รพสต.ติดดาว) ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ณ รพ.สต.ดอนลาน,รพ.สต.ลำตะเคียน,รพ.สต.บ้านใหญ่,รพ.สต.ลาดน้ำเค็ม,รพ.สต.โคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 มิถุนายน 25962 โรงพยาบาลเสนา จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR Update 2019” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา โดยมี พญ.วารีณา เลาหพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นวิทยากรและฝึกภาคปฏิบัติตามฐานต่างๆ จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 13,20 และ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีมตรวจสอบภายใน ร่วมตรวจสอบภายในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17,ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหน้ามุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสิทธิประชาชน ด้วยระบบ Enrollment(ERM) โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประเมินผลการฝึกประสบการณ์นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีมตรวจสอบภายใน ร่วมตรวจสอบภายในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอุทัย,ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องผู้สูงอายุในการทำวิจัย โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด : 2757 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [Next] [Last Page]