User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month ตุลาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
รูปภาพกิจกรรม
 
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดบริการ PrEP (Pre - Exposure Prophylaxis) โครงการการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTR 2 : Stop TB AIDS Through RTTR : STAR 2 รอบ NFR โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรุงศรี 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันครบรอบ วันสวรรคตรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอนันต์ จันทรัตน์ เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลเสนา รับบริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 คัน มูลค่า 3,000 บาท จาก คุณสังวาลย์ บรรเทิง และครอบครัว ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 28 กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมติดตามงบลงทุน ปี 2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายสุเทพ บุญสูตร นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 โดยมี พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย เป็นประธาน ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมสักการะพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธปัจมาธิราช พระพุทธรูปประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณใหม่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายสุเทพ บุญสูตร นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน ณ วัดสีกุก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ประธานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำกิจกรรม 5ส. ทำความสะอาด จัดสวนหย่อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าตึกเก่าศัลยกรรมหญิง และสวนหย่อมบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ร่วมมุฑิตาจิตนายแพทย์มนตรี ภูริปัญญวานิช อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางซ้าย พร้อมเข้ารับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางซ้าย ณ โรงพยาบาลบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ประธานกิจกรรมรณรงค์ “ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยุงลาย” ด้วยมาตรการ 5 ส. 3 เก็บ เพื่อรณรงค์ให้ผู้มารับบริการตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ร่วมปล่อยปลาหางนกยูงในบ่อปลาเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังและใส่ทรายอะเบทกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามจุดต่างๆ โดยรอบโรงพยาบาล
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม VDO Conference มอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกิจกรรม "จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ" โดยการทำความสะอาด สิ่งแวดล้อมและสถานที่ทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 กันยายน 2561 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

วันที่ 27 กันยายน 2561 นพ.นิติ  เหตานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดงาน  “ เรียงถ้อย  ร้อยถัก สายใยรัก ความผูกพัน ” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ลาออกจากราชการก่อนครบวาระเกษียณ ของโรงพยาบาลเสนาประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ฟังธรรม ไหว้พระพุทธเสนาโรคาพินาศ (หลวงพ่อปลอดโรค) พระพรหม พระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลและงานมุฑิตาจิต อำลาชีวิตราชการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น3 โรงพยาบาลเสนาวันที่ 25 กันยายน 2561 นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ประธานวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล,กล่าวสดุดีพระเกียรติ พร้อมร่วมขับร้องเพลงหมู่ “เทิดพระบิดา” พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล  ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา
วันที่ 25 กันยายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการใช้โปรแกรม smart COC โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 24 กันยายน 2561 นายธวัชชัย เรืองทอง  ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบลสามตุ่ม เป็นตัวแทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสา 904 หลักสูตรพระราชทาน หลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/2561 และจะเข้ารับการอบรมในวันที่ 1 พ.ย.61 - 20 ธ.ค.61 โดยท่านรองปลัด นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ให้กำลังใจทุกท่าน นำทีมโดย นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ ผู้ตรวจราชฯการเขต 12 ณ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 24 กันยายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม Video Conference HDC ครั้งที่ 8 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 กันยายน 2561 นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประเมินผล นิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่ม B1 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 กันยายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม Facebook live การชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)และมอบนโยบายปี 62 โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 กันยายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Friday morningTalk) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบรรยากาศในการพบปะครั้งนี้ มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 20 กันยายน 2561 นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมทบทวนหลังการประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบ 9 เดือน (After Action Review : AAR) โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 กันยายน 2561 นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาส ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา และ ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ พร้อมร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาสุดท้าย ณ ทุ่งบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 กันยายน  2561  นายนครินทร์ อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ พื้นที่รพ.สต.ท่าดินแดง กระทุ่มแบน บ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 กันยายน 2561นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม VDO Conference สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 โดยมี นพ.เจษฏา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด : 2379 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [Next] [Last Page]