User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)2019
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month เมษายน 2562 next month next year
SMTWTFS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
รูปภาพกิจกรรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 
วันที่ 19 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกิจกรรมพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนเมษายน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานและเสริมสร้างความสุขในองค์กร โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรม  ณ ลานหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมประเมินผลบูรณาการสัญจร คปสอ.(รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 คปสอ.ลาดบัวหลวง,คปสอ.บางซ้าย โดยมีผู้เกี่ยวข้องรับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง และห้องประชุมโรงพยาบาลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณกัญวรา อารีรัตน์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อม นายอำเภอบ้านแพรก, กิ่งกาชาดอำเภอบ้านแพรก, และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้สูงอายุร้อยปี ชีวีมีสุข" แก่ นางโอ บุญสาย อายุ 104 ปี ณ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมประเมินผลบูรณาการสัญจร คปสอ.(รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 คปสอ.เสนา โดยมีผู้เกี่ยวข้องรับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารและยาครั้งที่ 1 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ Thailand big move road safety จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อนุสาวรีย์นายขนมต้ม ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 10 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร คณะข้าราชการบำนาญสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปัญจมาธิราชอุทิศ ณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 9 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธี ณ วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี 2562 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมพระพิรุณ-ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
วันที่ 5 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมประเมินผลบูรณาการสัญจร คปสอ.(รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 คปสอ.บ้านแพรกและคปสอ.มหาราช โดยมีผู้เกี่ยวข้องรับการประเมิน ณ ห้องประชุมนาธรรม โรงพยาบาลบ้านแพรก,ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในหัวข้อ หมอใหญ่กรุงเก่า : “แนะประชาชนกรุงเก่า สงกรานต์ร่วมขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อออกอากาศทาง เคเบิ้ลทีวีอยุธยา, CABLE CHANEL, CSAT PM 43 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 5 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธาน เปิดการอบรมโครงการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพในชุมชนรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมี คุณกัญวรา อารีรัตน์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สนามกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หลักสูตร "Smart Leader 4.0" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 250 คน เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 3 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมประเมินผลบูรณาการสัญจร คปสอ.(รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 คปสอ.บางปะหันและคปสอ.นครหลวง โดยมีผู้เกี่ยวข้องรับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราช อำเภอมหาราช,ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 3 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการประชุม สามัญ อสม. ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 3 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีสถาปนากรุงศรีอยุธยา หรือวันที่ระลึกถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระวีรกรรมของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ บริเวณอยุธยามหาปราสาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมประธานกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) รายสาขา ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดโครงการ อสม.จิตอาสาร่วมใจชวนคนไทยเลิกบุหรี่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หลักสูตร "Smart Leader 4.0" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดอบรมระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์ผ่านระบบข้อมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 30 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ หน่วยแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางแก่พี่น้อง ประชาชน โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 29 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดงาน "อสม.ผักไห่สัมพันธ์" พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจและขอบคุณในการปฏิบัติงานของอสม.ที่ผ่านมา ณ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
วันที่ 29 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมผู้บริหารสาธารณสุขและคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่3/2562 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารการเงินการคลัง ปีงบประมาณ2562 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ นางขนิษฐา บุญราช ประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะ ในโอกาส ติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมสรุปผลฝึกงานทั้งปีนิสิตแพทย์ และปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนเผชิญเหตุ Incident Action Plan (IAP) โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด : 1638 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [Next] [Last Page]