หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  แบบทำบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
อินทรธนูข้าราชการ
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการลูกจ้างประจำใหม่จากศาลากลาง
บัญชีตำแหน่งลูกจ้างประจำ
เครื่องหมายตำแหน่งบนอินท
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำพ.ศ.2527
ทั้งหมด

  กฎ ก.พ.การดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
แบบฟอร์มรายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการ
คู้มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการ
ขั้นตอนการทดลอง
ทั้งหมด

  การลาศึกษาเพิ่มเติม/ฝึกอบรม
แนวทางการขอขยายเวลา การลาศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศ
เอกสารประกอบการลาศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศ(ใหม่) 10 ก.พ. 58
คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมภายในประเทศ
ทั้งหมด

  ระเบียบต่างๆ(ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.001)
ประกาศคกก.บริหารพกส.เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2558
หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.040/ว.182 ลว.26 มีนาคม 2557 เรื่อง การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุช
ประกาศ คกก.บริหาร พกส.เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2557
ประกาศ คกก.บริหาร พกส.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง การพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการและการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ซ้อมความเข้าใจระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์
การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
คำสั่งพนักงานราชการ(ใบหน้าคำสั่ง)
ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ได้รับการปรับใหม่(หน้าคำสั่ง4%)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องประเมินผลงานวิชาการสายงานนักวิชาการสาธารณสุข
รายชื่อข้าราชการเกษียณอายุในสังกัดสสจ.อยุธยาปี 58
รายชื่อลูกจ้างประจำในสังกัดสสจ.เกษียณอายุปี 58
ประกาศจังหวัดฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลฯ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ชี้ตัว)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)

ทั้งหมด


  เลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หน้าสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน ระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 ต.ค.57
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ1ต.ค.57
คำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ1เม.ย.57
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ1เม.ย.57
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวต.ค.57
เลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ1ต.ค.56
ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว1ต.ค.56
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ทั้งหมด

  ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
บัญชีรายชื่อข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 - 2555
ทั้งหมด

  รับสมัครคัดเลือก,รับย้าย,รับโอน(ข้าราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานราชการ)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์)เชี่ยวชาญ
จังหวัดสมุทรปราการรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
รับสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี)
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผอ.รพศ./ผอ.รพท. 2.รพ.บางซ้ายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง จพ.รังสีการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
การรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นักจัดการงานทั่วไป/วิทยาจารย์
รพ.อุทัยธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งจพ.ธุรการ/รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รพ.บางซ้ายรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งจพ.เวชสถิติ
ทั้งหมด

  วิทยุ
สสจ.นครราชสีมา จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ (ภายใน 29 มิ.ย. 55)
จ.จันทบุรี และรพ.บ้านนา จ.นครนายก รับสมัครคัดเลือก/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ และผู้อำนวยการรพ.ฯ
จ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ รพ.ไชโย
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) และ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ 12 สายงาน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
จ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(จพ.สาธารณสุขอาวุโส)
เทศบาลเมืองเบตงรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ 2 อัตรา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
สป.ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง 2 ตำแหน่ง ภายในวันที่ 26 ส.ค. 54
รพ.ป่าโมก จ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และรพ.นครปฐม สรรหาบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 11 ธ.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้างาน

น.ส.ศิวิไล ปุริสังฆห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  ระเบียบต่างๆ(ข้าราชการ)
แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการ แบบ ข.1 (การลาออกจาก กบข.)
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๗ เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
หนังสือ สป.สธ. ที่ สธ 0201.039/ว 1390 ลว. 31 ตค. 2556 เรื่อง การนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
หนังสือ สป.สธ. ที่ สธ 0201.039/ว 10 ลว. 24 มกราคม 2550
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
หนังสือ ที่ สธ 0201.039/ว 590 ลว 20 พ.ค. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหลและตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม)
แนวทางการดำเนินงานการถ่ายโอนข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หนังสือ ที่ สธ 0201.037/ว 831 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2555 เรื่อง การรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
หนังสือที่ สธ 0201.039/ว 856 ลว. 17 ธ.ค. 2555 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลกรณีการย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
หนังสือ ที่ สธ 0201.039/ว 81 ลว. 2 มี.ค. 2553 เรื่อง การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ทั้งหมด

  ระเบียบต่างๆ (พนักงานราชการ)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือ สป.สธ. ที่ ส่ธ 0201.034/ว 1056 ลว. 21 ส.ค. 2556 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
หนังสือสป.สธ. ที่ สธ 0201.034/ว 294 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
ประกาศฯ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
เปลี่ยนชื่อตำแหน่งและปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หนังสือ สป.สธ. ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว 668 ลว 27 กย. 2555 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555)
ที่ สธ 0201.034/ว 608 ลงวันที่ 6 กันยายน 2555 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ทั้งหมด

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0