หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  Core Value MOPH
เอกสารประชุม ค่านิยมองค์กร MOPH
ความก้าวหน้า โปรแกรม Happinometer v4
ความก้าวหน้าการจัดทา เครื่องมือวัดความสุข (Happinometer)
ตัวชี้วัดที่ 25 ระดับความสำเร็จของการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value “MOPH” ไปใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ และความผูกพันธ์ต่อองค์กร
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความพึงพอใจในงานของบุคลากร และความผูกพันต่อองค์กร (แก้ไขล่าสุด 6 ม.ค. 59)
ทั้งหมด

  แบบทำบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พกส.
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
อินทรธนูข้าราชการ
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการลูกจ้างประจำใหม่จากศาลากลาง
บัญชีตำแหน่งลูกจ้างประจำ
เครื่องหมายตำแหน่งบนอินท
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำพ.ศ.2527
ทั้งหมด

  แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มเลื่อนระดับควบ
ทั้งหมด

  กฎ ก.พ.การดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ
แบบฟอร์มรายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการ
คู้มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการ
ขั้นตอนการทดลอง
ทั้งหมด

  การลาศึกษาเพิ่มเติม/ฝึกอบรม
แนวทางการขอขยายเวลา การลาศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศ
เอกสารประกอบการลาศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศ(ใหม่) 10 ก.พ. 58
คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมภายในประเทศ
ทั้งหมด

  การย้าย/การโอน
ขั้นตอนการโอน
ขั้นตอนการย้ายต่างจังหวัด
แบบฟอร์มใบขอโอน
แบบฟอร์มใบขอย้าย
ทั้งหมด

  ระเบียบต่างๆ(ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
บัญชีแนบท้ายคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตัวอย่างคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มใบลาออกลูกจ้างชั่วคราว
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ธันวาคม 2557
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายดือน/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
แนวทางการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งหมด

  เอกสารประกอบการอบรม
ข้อมูลย้ายปฏิบัติ รอบ 1
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข
ทั้งหมด

  ข้อมูลกรอบอัตรากำลัง
โครงสร้าง สสจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงสร้างสาธารณสุขอำเภอ
โครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
ทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานชำนาญการพิเศษลง (เนตรกมล)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)
รายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
ประกาศการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(จันทรา ทองแทรก)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสสอ.บางไทร
รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง
ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานชำนาญการพิเศษลง (ปัทมปิยะ บัวขาว)

ทั้งหมด


  เลื่อนขั้นเงินเดือน
คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว1 เม.ย.58
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หน้าสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน ระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 ต.ค.57
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ1ต.ค.57
คำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ1เม.ย.57
คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ1เม.ย.57
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวต.ค.57
เลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ1ต.ค.56
ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว1ต.ค.56
ทั้งหมด

  ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2562
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
รายชื่อลูกจ้างประจำผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
รายชื่อพนักงานราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557
รายชื่อลูกจ้างประจำผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557
รายชื่อลูกจ้างประจำผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556
รายชื่อพนักงานราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555
ทั้งหมด

  รับสมัครคัดเลือก,รับย้าย,รับโอน(ข้าราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานราชการ)
รับย้ายเภสัชฯ
รับสมัครอบรมฯ
รับสมัครอบรมฯนักบริหาร
รับสมัคร จพ.ทันตฯ
รับสมัครย้าย สสจ.ผอ.รพ
รับย้าย/โอน
รับสมัครฯ จพ.การเงินอาวุโส
รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ฯ
รับสมัครเภสัชกรเชี่ยวชาญ
รับสมัครพยาบาลชำนาญการพิเศษ
ทั้งหมด

  วิทยุ
สสจ.นครราชสีมา จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ (ภายใน 29 มิ.ย. 55)
จ.จันทบุรี และรพ.บ้านนา จ.นครนายก รับสมัครคัดเลือก/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ และผู้อำนวยการรพ.ฯ
จ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ รพ.ไชโย
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) และ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ 12 สายงาน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
จ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(จพ.สาธารณสุขอาวุโส)
เทศบาลเมืองเบตงรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ 2 อัตรา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
สป.ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง 2 ตำแหน่ง ภายในวันที่ 26 ส.ค. 54
รพ.ป่าโมก จ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และรพ.นครปฐม สรรหาบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 11 ธ.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้างาน

น.ส.ศิวิไล ปุริสังฆห์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

  เอกสารต่างๆ
แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบสอบถามความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กร
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 13 - 15 ธ.ค. 60
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
แผนการใช้เงินงบประมาณ ปี 2560
PowerPoint ประชุม ว10-48
ทั้งหมด

  ระเบียบเงินเดือน
กฏ กพ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 พ.ศ. ๒๕๕๒
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ทั้งหมด

  ระเบียบต่างๆ(ข้าราชการ)
หลักเกณฑ์การขอประเมินผลงานวิชาการ
โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ 0201.032/ว1707 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)
หลักเกณฑ์การส่งผลงานทางวิชาการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
แนวทางการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0202.7/07714 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การซักซ้อมการดำเนินการบริหารวงเงินของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 ลงมา และระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11
หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ว 214 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 59 เรื่องการส่งแบบรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคลและผลงานสำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการ แบบ ข.1 (การลาออกจาก กบข.)
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๗ เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
หนังสือ สป.สธ. ที่ สธ 0201.039/ว 1390 ลว. 31 ตค. 2556 เรื่อง การนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูลตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั้งหมด

  ระเบียบต่างๆ (พนักงานราชการ)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือ สป.สธ. ที่ ส่ธ 0201.034/ว 1056 ลว. 21 ส.ค. 2556 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
หนังสือสป.สธ. ที่ สธ 0201.034/ว 294 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
ประกาศฯ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
เปลี่ยนชื่อตำแหน่งและปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หนังสือ สป.สธ. ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว 668 ลว 27 กย. 2555 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555)
ที่ สธ 0201.034/ว 608 ลงวันที่ 6 กันยายน 2555 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ทั้งหมด

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0