หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการทันตแพทย์ 12-14 ธันวาคม
ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมประชุม จ.เชียงใหม่
เอกสารหมายเลข 2 ปี 2561
บริษัทเข้าร่วมการเสนอราคา ปี 2561
ผลการพิจารณาการจัดหาวัสดุทันตกรรม ปี 2561
หนังสือแจ้งบริษัท ผลการพิจาราวัสดุทันตกรรม ปี 2561
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน
ประชุมวิชาการ จพ.ทันตฯ
ขอความอนุเตราะห์สถานที่ฝึกงาน
ประชุมวิชาการสมาคมทัตาภิบาล จ.นครนายก

ทั้งหมด

  ดาวน์โหลด
pptแนทางการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
แนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
แบบประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ปี 2560
ตัวชี้วัด template งานทันตฯ ปี 60
แบบรายงานปี 2560และ รายงานศพด.ปี2560
เป้าฟันเทียมพระราชทานปี 2560 และสรุปผลงานฟันเทียมฯปี 2559
ผลการคัดเลือกวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2560
คู่มือประเมินตนเอง (คลินิคคุณภาพ)
แบบประเมินตนเองคลินิคคุณภาพ สำหรับ รพ.สต.
แบบประเมินตนเองคลินิคคุณภาพ สำหรับโรงพยาบาล
ทั้งหมด
 
  เป้าหมายงานทันตสาธารณสุข ปี 2558
เป้าหมายโครงการยิ้มสดใส/ฟันเทียมพระราชทาน ปี 2559
เป้าหมายฟันเทียมพระราชทาน ปี 2558
แผนกระจายเป้าหมายโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปีงบประมาณ 2558
แผนยุทธศาสตร์ช่องปากประเทศไทย ปี 56-59
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2557 (กระทรวง)
KPI Templete 57
เป้าหมายฟันเทียมพระราชทาน ปี 57
แผนกระจายเป้าหมายโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปีงบประมาณ2557 (ฉบับแก้ไข)
ทั้งหมด
  ตารางแสดงผลงานรายสถานบริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจบุคลากรใน รพ.สต.ปี 2556
สรุปผลการประชุมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ผลการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี 2556
(ร่าง)ผลการดำเนินงานยิ้มสดใสฯปี 2557
สรุปผลงาน โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี
ทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้ากลุ่มงาน
 
นางสาวนันทพร      รื่นพล
ทันตแพทย์ชำนาญการ
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0