หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  ประเมินความพึงพอใจ 62

  เมนูหลัก

  Op Refer ข้ามจังหวัด
ค่าใช้จ่าย OP Refer ปี56-62 (03-0462)
ค่าใช้จ่าย OP Refer ปี56-59-60-61-62 (11-03-62)
รายงาน Dx Op Refer ข้ามจังหวัด ปี58_10-3-59
รายงาน Dx Op Refer ข้ามจังหวัด ปี57_27-1-58
รายงานเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าบริการรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด OP Refer ปี 56/57
หักเงินยอดผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด OP Refer 57 งวด 5705
ตรวจสอบสถานการอนุมัติข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วย OP ต่างจังหวัด ปี 56 (29-1-57)
ข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วย OP ต่างจังหวัด ปี55/56 ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่15-1-57
ข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วย OP ต่างจังหวัด ปี 56 ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ 30/6/2556
ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ 30/5/2556
ทั้งหมด

  รายงานเพื่อการบริหารจัดการ ระบบ e-Claim
ผู้ป่วยใน RW ADJRW และค่า CMI ปี62แยกหน่วยบริการ 29-03-62
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
ผู้ป่วยใน RW ADJRW และค่า CMI ปี61แยกหน่วยบริการ 23-12-61
ผู้ป่วยใน RW ADJRW และค่า CMI ปี60 แยกหน่วยบริการ 25-10-60
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2560
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2559
คู่มือชดเชยปีงบประมาณ2558
6.1ส่งข้อมูลทันเวลา IP
6.2ส่งข้อมูลทันเวลา 0P
5.2ข้อมูลติด C OP
ทั้งหมด

  OP Refer ในจังหวัด
ปี62 ข้อมูล มีนาคม ปี 62 ณ 07-05-62 (700)
ปี62 ข้อมูล ธันวาคม ปี 61 ณ 12-02-62 (Rate700)
ราคายาปฏิชีวนะ 14 รายการ
แบบ นค.1สสจ. ยาปฏิชีวนะ 14 รายการ (62)
แบบ นค.1สสจ.ค่าใช้จ่ายสูงตรวจพิเศษ(62)
ปี61 ข้อมูล กันยายน ปี 61 ณ 23-05-62 (Rate Group)
แจ้งจ่ายหนี้กรณี(Op refer) ต.ค.- ม.ค. 61
ปี60 ข้อมูล ตุลาคม-กันยายน ปี 60 ณ 15-11-60 (ปัดเศษ)
สรุป เงิน Op refer แต่ละปี 56-61
ปี59 ข้อมูล ต.ค.-ก.ย. ปี 59 ณ 25-10-60.... (ปัดเศษ)
ทั้งหมด

  จัดสรร Refer Back
งบประมาณจัดสรรหน่วยบริการกรณีส่งผู้ป่วยกลับ 55-57
ทั้งหมด

  วิเคราะห์ CMI
ปี62วิเคราะห์ CMI 43 แฟ้ม เดือน มีนาคม 62 (ณ 10-05-62 )
ปี61วิเคราะห์ CMI 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 61 (ณ 2-01-62 )
ปี60วิเคราะห์ CMI 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 60 (ณ 08-11-60 )
ปี59วิเคราะห์ CMI 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 59 (ณ 01-12-59 )
ปี58วิเคราะห์ CMI 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 58 (ณ 14-11-58)
CMI 3 ปี 55 56 57 58 59
วิเคราะห์ RW ก.ย.57 (ณ 24 ธ.ค. 57)
Sum AdjRW ก.ย. 52
วิเคราะห์ RW ก.ย. 56 (ณ.25 ธ.ค.56)
วิเคราะห์..ก.ย.. 55 ครบทุกหน่วยบริการ
ทั้งหมด

  CMI โปรแกรมระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ จาก สำนักบริหารการสาธารณสุข
CMI ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ PHDB 19-12-59-03-59
ทั้งหมด

  ข้อมูล Refer (data center)
ข้อมูลRefer 57
ทั้งหมด

  กองทุนไต
ข้อมูล DIAGNOSIS_IPD 30-10-58
ข้อมูลกองทุนไต58
ข้อมูลผู้ป่วยไต 26-10-58
รายงานการโอนเงินกองทุนไต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ07 กันยายน 58
คู่มือผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการปลูกถ่ายไต
ข้อมูลผู้ป่วยไตจังหวัดพรนะครศรีอยุธยา ณ 14 ตุลาคม 2556
ทั้งหมด

  กองทุนแรงงานต่างด้าว
รายงานการขายบัตรประกันสุขภาพ ปี 2562
สิทธิประโยชน์ต่างด้าว
ฟอร์ม นค.1
ชุดสิทธิประโยชน์ที่ไม่คุ้มครอง ต่างด้าว
ฟอร์ม นค 2 ต่างด้าว
อัตราการจ่ายเงินต่อรายคนไข้ต่างด้าว
ทั้งหมด

  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ตัวอย่างการคำนวน LTC
คู่มือโปรแกรมใหม่
ขั้นตอนสมัครเข้าร่วม LTC
ขั้นตอนการบริหารLTCสำหรับ อปท.
ขั้นตอนการบริหาร LTCสำหรับหน่วยบริการ
การสมัครขอใช้โปรแกรม
การใช้งานโปรแกรม LTC
อปท
หน่วยบริการ
เอกสารLTC
ทั้งหมด

  กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
การเบิกชดเชยค่าบริการทาการแพทย์บุคคลทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ทั้งหมด

  กองทุนประกันสังคม
งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานพยาบาล
แบบฟอร์มคำขอรับประโยชน์ทดแทน
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน กรณีทันตกรรม สำหรับโรงพยาบาล
บันทึกความร่วมมือ กรณีทันตกรรม
การจ่ายเงินประกันสังคมเป็นค่าตอบแทนของหน่วยงานบริการ
รายการเหมาจ่ายหัตถการหัวใจ รพ.ราชธานี
ทั้งหมด

  กองทุนฟื้นฟู
รวมกฎระเบียบบริหารกองทุนUC-ปี61_เล่ม3_RH
ผังแนวทางการบริหารจัดการกองทุน ปี 2562
คู่มือบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 61_เล่ม1_Rehabilitation
คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายฯ_ปี61_เล่ม2_RH
คู่มือ ท_74
คู่มือบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ
ผังแนวทางการบริหารจัดการกองทุน ปี 2562
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2561
คู่มือเฉพาะงบฟื้นฟู-ปี-2559
คู่มือบริหารกองทุน_60
ทั้งหมด

  ประชุมสัมนา
เอกสาร CFO 24 พฤษภาคม 2562
เอกสารประชุมประกันสังคม ครั้งที่ 2(14-5-62)
อบรม CFO 28 มีนาคม 2562
เอกสาร CFO 21-3-62
โครงการพระสงฆ์ 25 ม.ค. 62
เอกสารประกอบการประชุมPP111218
เอกสาร 2P safty 23- 24 กรกฎาคม 61
รวมผังโครงสร้าง ICS จังหวัดอยุธยา
1_สรุปรายงานครั้งที่1_เพื่อประชุมครั้งที่2 (22-6-61)
2_รายชื่อทุพพลภาพ_ปกส(22-6-61)
ทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561
หนังสือแจ้งแนวทางการแก้ไขข้อมูล_FeeSchedule
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องผู้ป่วยวิกฤต(ฉบับที่2)
นำเสนอPP62_กวป_แก้ไข27ธค61
รวมตัวชี้วัดQOF62
PP Fee Schedule
ประกาศกองทุนท้องถิ่น 61
ทะเบียนหน่วยเข้า-ออก-เปลี่ยนประเภท ปีงบ 62
นำเสนอ กวปQOF61_260761
แจ้งตัวชี้วัดQOFปี61/62

ทั้งหมด


  งบค่าเสื่อม
แจ้งผลอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าเสื่อม 70% ปี 2562 รพ.วังน้อย (240,000 บาท)
แจ้งผลอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าเสื่อม 70% ปี 2562 รพ.ผักไห่ (18,000 บาท)
แจ้งผลการขอขยายเวลา(ค่าเสื่อม) ปี60 รพ.สมเด็จ
แจ้งผลอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ (70)ปี2561 รพ.อยุธยา (6,912,000 บาท )
แจ้งผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสื่อม รพสมเด็จ ปี2560-ปี2561 (1,107,556.20)-(48,0000)
แจ้งผลอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายการ สสอ.นครหลวง ปี 2561 (13,000)
แจ้งผลอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายการ สสอ.บางซ้าย ปี 2561 (102,000)
แจ้งผลอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายการ รพ.ภาชี ปี 2560 ปี 2561 (97,500)-(150,000)
แจ้งผลอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายการ รพ.อยุธยา ปี 2560 ปี 2561 (2,300,000)-(2,400,000)
ปีุ61 แจ้งผลอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบ 70% รพ.สมเด็จ 480,000 บาท
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2562
แจ้งโอนเงิน pp แรงงานต่างด้าว
สรุปจัดสรรQOF62
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2561
หนังสือแจ้งจัดสรรเงินตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(QOF)ปี2561
แจ้งจัดสรรงบแพทย์แผนไทยปี 61
แจ้งการโอนเงินเขตพื้นที่รอยต่อ ปี60
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดการโอนเงินQOF60
แจ้งจัดสรรงบจ่านตามตัวชี้วัด_QOF_ปี60_สสอ
แจ้งจัดสรรงบจ่านตามตัวชี้วัด_QOF_ปี60_รพ
แจ้งการโอนเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ค่าเสื่อม ปี 2558-2560 สสอ
แจ้งการโอนเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ค่าเสื่อม ปี 2558-2560 รพ
แจ้งจัดสรรแพทย์แผนไทย60
แจ้งการสนับสนุนค่าบริการLTC_สสอ
แจ้งการสนับสนุนค่าบริการLTC_รพ
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2559
การบริหารจัดการหนี้สินของหน่วยบริการ OP refer 2559
แจ้งจัดสรรQOFงวด2_สสอ
แจ้งจัดสรรQOFงวด2_รพ
แจ้งการโอนเงินงบจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ครั้งที่ 4 ปี 2559
แจ้งจัดสรรไข้หวัดใหญ่_สสอ
แจ้งจัดสรรไข้หวัดใหญ่_รพ
การตามจ่ายหนี้ OP Refer ระหว่างหน่วยบริการในจังหวัดฯ (ตุลาคม 58 - มิถุนายน 59)
แจ้งการโอนเงินงบจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ครั้งที่ 3 ปี 2559
จัดสรรค่าบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่_รพ.pdf
จัดสรรค่าบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่_สสอ.pdf
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2558
แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลครั้งที่ 2 ปี 2558 _สสอ
สรุปคะแนนOPPP_58 OPPP Individual งวด3-4
แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลครั้งที่ 2 ปี 2558 _รพ
สรุปคะแนน QOF 58_Saraburi_Update
แจ้งโอนQOF_รพ
แจ้งโอนQOF_สสอ
แจ้งจัดสรรงแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์ผลงาน58 รพ.
แจ้งจัดสรรงแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์ผลงาน58 สสอ.
แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลครั้งที่ 1 ปี 2558
แจ้งจัดสรรงบประมาณหน่วยบริการกรณีการส่งตัวผู้ป่วยกลับ ปี 58 รพ.
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2557
แจ้งโอนเงินแพทย์เวชศาสตร์_อยุธยา 640,000 บาท
รายละเอียดสปสชโอน OPPP Individual Data 3 งวด 12,160,016.02 บาท
แจ้งโอนเงินท้องถิ่น_สสอ.มหาราช 95,150 บาท
แจ้งโอนเงิน TB_อยุธยา 91,049 บาท
แจ้งโอนเงินท้องถิ่น_รพ.มหาราช 95,150 บาท
แจ้งโอนเงินไต_อยุธยา 18,000 บาท
แจ้งโอนเงินไต_เสนา 92,000 บาท
แจ้งโอนเงินงบสนับสนุน_เสนา1,081,380.52 บาท
แจ้งโอนงบสนับสนุ_เสนา1,063,891.28 บาท
แจ้งโอนเงิน TSH_รพ.ทุกแห่ง
ทั้งหมด

  ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/UC
ประกาศกระทรวง สธ.ม44
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว (13 สิงหาคม 2556)
หลักเกณท์การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กและการดูแลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว(6 สิงหาคม 2556)
ทั้งหมด

  คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปี 2561 บทที่1_ การบริหารภาพรวม
ปี 2561 บทที่2_ งบเหมาจ่ายรายหัว
ปี 2561 บทที่3_ งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ และวัณโรค
ปี 2561 บทที่4_ งบบริการไตวายเรื้อรัง
ปี 2561 บทที่5_ งบบริการโรคเรื้อรัง (เบาหวานความดัน)
ปี 2561 บทที่6_ งบบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี 2561 บทที่7_ งบPCC
ปี 2561 บทที่8_ บทบาทสปสช.ส่วนกลางและเขต
คู่มือบริหารกองทุน ปี 2560 เล่ม 1_งบเหมาจ่ายและผู้สูงอายุ
คู่มือบริหารกองทุน ปี 2560 เล่ม 2_เอดส์
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2556
แจ้งโอนเงินสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP Individual งวด 2ปี 56(1,978,631 บาท)
โอนเงินสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP Individual ล่วงหน้าปี 56(1,751,198.83 บาท)
รายละเอียด Point 6 เดือน ข้อมูลที่ส่งเดือน ส.ค. 55 - ม.ค. 56 (440,462.57)
แจ้งยอดจัดสรรP4P56Payment
แจ้งจัดสรรเงินสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP Performance 1/56 (440,462.57 บาท)
แจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว สำหรับหน่วยบริการในสังกัดปี 2556 จัดสรรล่วงหน้างวดที่ 3 (124,111,082.28 บาท)
แจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว สำหรับหน่วยบริการในสังกัดปี 2556 จัดสรรล่วงหน้างวดที่ 1 ครั้งที่ 3 (766,132.49 บาท)
แจ้งจัดสรรเงินและโอนเงินสำหรับการตามจ่ายกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก งวดสุดท้ายปี 2554 (10,352,515.58 บาท)
แจ้งจัดสรรเงินและโอนเงินสำหรับการตามจ่ายกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอกปี 2555 (26,785,325.50 บาท)
แจ้งจัดสรรเงินและโอนเงินสำหรับสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบส่งต่อปี 2555 (1,000,000 บาท)
ทั้งหมด

  ดาวน์โหลด
คู่มือDRGsIndex v6
Thai Drg v6
นำเสนอตรวจสอบภายใน
(แบบประเมิน)ประชุมคณะกรรมการ 2P Safety ระดับอำเภอ รพสต.ติดดาว (เป้าหมายระดับ 5ดาว) 22 มีนาคม 2561
PersonnelSafetyGoals
SIMPLEPatientSafetyGoal
เอกสารประชุม ความเสี่ยง 22-3-61(คุณเจษฎา)
เอกสารประชุม 2 P Safety ayutthaya 22-3-61 (คุณเจษฎา)
รายงานความครอบคลุมปี 2560
ผลการประเมินตนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 61
ทั้งหมด

  เอกสารประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบกองทุน 56
สรุปผลงานและการจัดสรรเงินP4Pงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปี2556
นำเสนอประชุมวังยาว 3-4 ธันวาคม 55
การบริหารจัดการงบกองทุน 7แพทย์แผนไทย
การบริหารจัดการงบกองทุน 6ทันตกรรม
การบริหารจัดการงบกองทุน 5คุณภาพและตรวจสอบบริการ
การบริหารจัดการงบกองทุน 4IT
การบริหารจัดการงบกองทุน 3 pptonto
การบริหารจัดการงบกองทุน 2เสนอบริ
การบริหารจัดการงบกองทุน 1อ.ชลอ
ทั้งหมด

  เอกสารCKD Clinic ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (กรุงศรีริเวอร์)
สถานการณ์_พญ.ธิติยา พัววิไล
ชะลอไตเสื่อม_นายแพทย์ณิธัตธ ต่อบุณศุภชัย
งานคุณหมอ_พญ.เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง
CKD guideline_พญ.ธิติยา พัววิไล
โรคไตในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง_นพ.อัศวิน รุ่งพัฒนกิจชัย
ทั้งหมด

  งาน Audit เวชระเบียน
สรุปผลการตรวจสอบ_Coding_2560_All(25601212) AY
คู่มือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม 3 กองทุน ปี 2560
แนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนฉบับสมบูรณ์2557
การประเมินSACA2555
คู่มือการสรุปและให้รหัสหัตถการ ปี 56
ผลการตรวจสอบเวชระเบียน 54
เปรียบเทียบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 53/54
ผลการตรวจประเมินคุณภาพเบาหวานหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ 54
ผลการตรวจสอบเวชระเบียน ปี 53
ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่มมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 พ.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้ากลุ่มงาน
     
นายประกิจ  โพธิอาศน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 


  ภาพกิจกรรมต่างๆ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด ประชุมติดตามหน่วยบริการทีีมีปัญหาทางคุณภาพบัญชีและหน่วยบริการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ณ โรงพยาบาลบางซ้าย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด ประชุมติดตามหน่วยบริการทีีมีปัญหาทางคุณภาพบัญชีและหน่วยบริการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ณ โรงพยาบาลท่าเรือ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด ประชุมติดตามหน่วยบริการทีีมีปัญหาทางคุณภาพบัญชีและหน่วยบริการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ณ โรงพยาบาลบางบาล

ทั้งหมด


  เอกสาร CKD โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
แบบคัดกรองผู้ป่วย CKD รายใหม่เบื้องต้น
From CKD
Chronic Kidney Disease Follow UP
มาตรฐานตัวชี้วัด CKD Clinic โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
PPt พี่นก
Drug-induced nephrotoxicity present
แผนพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคไตเขต 4
Target of DM vs HT 27-06-14
Counseling RRT(new) Compatibility Mode (2)
ทั้งหมด

  เอกสารบรรยาย งบ UC ปี57วรบุรี (27 พ.ย. 57)
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2557
การบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2557 และการทำงานร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขในระดับเขต
การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557
การบริหารกองทุนกรณีผู้ป่วยใน อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายสูง ปีงบประมาณ 2557
การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) เครือข่ายบริการที่ 4
การคำนวณเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับหน่วยบริการ สป.สธ. 2557
ทั้งหมด

  บริหารการเงินการคลัง(CFO)
วิกฤติการเงินการคลัง เดือน เม.ย.62
Planfin เดือน เมษายน 62
วิเคราะห์งบเสนา
สรุปการประชุมCFO ครั้งที่ 2/2562 (21 มี.ค. 62)
วิกฤติการเงินการคลัง เดือน มี.ค.62
Planfin เดือน มีนาคม 62
Planfin 62 เทียบค่ากลาง (มูลค่า) HGR60
Planfin เดือน กุมภาพันธ์ 62 New1
ข้อมูลประกอบปรับแผน planfin 62
สำเนาคำสั่ง CFO ระดับ CUP ปี62
ทั้งหมด

  Budget Report
สรุปยอดเงินงบประมาณปี 61 ณ 24-10-61
NHSO Budget ปี61 22-10-61
สรุปยอดเงินงบประมาณปี 60 ณ 31-08-60
สรุปยอดเงินงบประมาณปี 59 ณ 05-10-59
NHSO Budget ปี59 05-10-59
ทั้งหมด

  ระบบรายงานการใช้จ่ายเงิน(งบค่าเสื่อม)
งบค่าเสื่อม ปี 62
รายงานการใช้จ่ายเงินงบค่าเสื่อม 57-58-59-60-61 (27-02-61)
ทั้งหมด

  กองทุน IP
IP 62 Baserateจ่าย (01-05-62) ปรับค่า K
IP 61 Baserateจ่าย 30-10-61 ปรับค่า K
IP 61 Baserateจ่าย 01-05-61
IP 60 Baserateจ่าย 05-09-60
ข้อมูล IP 6 เดือนแรกปี 2560
ทั้งหมด

  ข้อมูลประชากรUC
(Fixed Cost)+จัดสรรจริง (30-4-62)
รายงานความครอบคลุม ปี2561
โอนเขตรอยต่อ61
โอนเขตรอยต่อ60
รายงานความครอบคลุมปี 2560
ข้อมูลประชากร ณ เมษายน 60
สำรวจเตียงและประชากรUCณ1เมย60 ประกันตรวจสอบแล้ว 2-6-60
สถานะโอนเขตรอยต่อ59
Fixed Cost รพ.สต. ตามเกณฑ์ที่กำหนด 3 ระดับ S, M, L
ข้อมูลทำแผนพัฒนาระบบบริการปี 60
ทั้งหมด

  แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มซ้อม-ส่วนการเงิน-ภัยพิบัติ 11-7-61
การจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์(ค่าเสื่อม)61
From_เสนอสนับสนุนเงินค่าเสื่อมปี61_20%
From_รายการเงินค่าเสื่อมปี61_70%
แบบฟอร์มซ้อม-ส่วนการเงิน-ภัยพิบัติ 10-8-60
From_งบเหลือจ่ายปี58_เปลี่ยนแปลง60
From_สัญญาประนีประนอม
From_ขอรหัสผ่านใหม่
From_คำขอมาตรา41
Form_Username_Password
ทั้งหมด

  วิเคราะห์อัตราการครองเตียง/การใช้เตียง/วันนอนเฉลี่ย
กราฟ/อัตราการครองเตียง/การใช้เตียง/วันนอนเฉลี่ย 60 _19-06-61
สำรวจข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลปี58-60_อยุธยา12-12-60
ทั้งหมด

  งบโอนเอกชน 58
งบโอนเอกชน ณ 16-10-58
งบ UC รายกองทุน nhso_7-9-58
ทั้งหมด

  ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
สรุปการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 2559
ประเภทหน่วยบริการปี 2559_ 31-3-59
รวมบุคลากรในหน่วยบริการ จากการขึ้นทะเบียน59
สรุปผลประเมินขึ้นทะเบียนปี2559
สรุปผลประเมินขึ้นทะเบียนปี2558-ล่าสุด
ทั้งหมด

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0