หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  เมนูหลัก
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  คุณภาพชีวิตคนสร้างสุขภาพ
เมื่อรู้สึกโกรธ...มีวิธีการรับมือรึยัง...ลองคลิกอ่านเลยค่ะ
"ความเครียดและการจัดการ"
ความรู้และการช่วยเหลือ "เด็กติดเกม"
ความรู้เกี่ยวกับ "โรคสมาธิสั้น"
ความรู้เกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในวัยเรียนวัยรุ่น
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็ก โดย หมอสมชาย ลี่ทองอินทร์
ข้อมูลคนไทยไร้พุงและชมรมสร้างสุขภาพ
บทความส่งเสริมสุขภาพ : เรื่อง การออกกำลังกายในน้ำ
บทความส่งเสริมสุขภาพ : เรื่องกรดแลคติค
บทความส่งเสริมสุขภาพ : เรื่องไขมันดีที่เป็นมิตรกับสุขภาพ
ทั้งหมด
  Download เอกสารการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันเเละแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น2561
  MCH
ppt code นมแม่
วิธีการสุ่มสำรวจ
แบบฟอรมการเก็บข้อมูลหญิงคลอดกับการได้รับยาเสริมไอโอดีน
แบบฟอรมการเก็บปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์(B)
แบบเก็บปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์(A)
เกณฑ์ประเมิน LR คุณภาพ
มาตรฐาน ANC WCC PP คุณภาพ
รายการประเมิน ANC LR WCC คุณภาพ ปี 2559
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะชัก
CPG preeclamsia
ทั้งหมด
  งานสุขภาพจิต
เอกสารประกอบการอบรมMCATT
แบบรายงานMCATT
กลยุทธ์ในการดำเนินการวัยรุ่นและบริการให้คำปรึกษา
โครงการ๑ โรงเรียน๑โรงพยาบาล
แบบรายงานของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ
คำสังคณะกรรมการMCATT
ประชุมชี้แจงงานนโยบายงานสุขภาพจิต ปี 56
แบบรายงานเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย ปี 55
ข้อมูลจำนวนการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในฐานข้อมูล HosXp Data Center เมษายน ๒๕๕๕
รายงานผลการดำเนินการบริการสุขภาพใจผู้ประสบภัยนำท่วม
ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม cg วันที่ 18 เมษายน 2562
CNPG 4 เรื่อง
CNPG 5 เรื่อง
ข้อมูลนำเสนอมารดาเสียชีวิต2ราย
PPT สอบสวนแม่ตาย
วาระประชุมMCH board วันที่ 14กย.2561
ประชาสัมพันธ์มหกรรมการประกวด/แข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 26 มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์การประกวด/แข่งขัน The best To Be Number One งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
ประสัมพันธ์กิจกรรมประกวด/แข่งขัน TO BE NUMBER ONE 2560
หนังสือเชิญอบรมพัฒนาสมรรถนะ รพซสต. ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ทั้งหมด

  ป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด
ไฟล์ประชุม 28 ตุลาคม 2559
ประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ คร้งที่ ๖ ๒๖-๒๗ มค ๕๘ จ.อุดรธานี
คำสั่งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน(ศอ.ปส.)
ทั้งหมด
  ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
ทั้งหมด
  งานปรับพฤติกรรมไร้พุง ลดอ้วน ลดเสี่ยง ลดโรคNCD & DPAC
คลินิค DPAC ทุกสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
โครงการหมู่บ้านลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (รองอธิบดีกรมอนามัย)
คลินิก DPAC ขยายสู่ รพ.สต.
เกณฑ์ประเมินองค์กรต้นแบบไร้พุง / คลีนิกDPAC
นโยบายการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดอ้วน ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย
แนวทางพัฒนาคลีนิก DPAC (ดร.กานดาวสี มาลีวงษ์)
เกณฑ์การประเมินองค์กรต้นแบบ หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบลดอ้วน ลดเสี่ยง ลดโรค
ทั้งหมด
  ท้องไม่พร้อม
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันเเละแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560-2569
พระราชบัญญัติการป้องกันเเละแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์การป้องกันเเละแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569
ทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 21 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้ากลุ่มงาน
 
 
 นางวิมล      เลาหภิชาติชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  นโยบายงานส่งเสริมสุขภาพ
PPT เด็กอ้วน
ภาพรวมงานส่งเสริมสุขภาพ "ส่งเสริมสัญจร"
ทั้งหมด
  HPS & HEALTH CLUB
แนวทางการจัดทำเอกสารของโรงเรียนเพื่อขอรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ไฟล์ประชุมแนวทางการดำเนินงานวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน(ส่งเสริมสัญจร2556)
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
แบบรายงานอนามัยโรงเรียน และ แบบรายงานผลงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปัจจุบัน
แนวทางดำเนินการลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2554
แผนดำเนินการยุทธศาสตร์วัยเรียน 2554
การประชุมแนวทางดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนวัยเรียน ปี 2554 ( วันที่ 23-24 กย. 53 )
แนวทางการพัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
การประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานดูแลสุขภาพนักเรียน ปี 2553
นโยบายอธิบดีกรมอนามัย และทิศทางงานอนามัยเด็กวัยเรียน ปี 2553
ทั้งหมด
  งานอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น : Teenage Pregnancy
แบบประเมินมาตรฐานYFHS (Youth Friendly Health Service)
การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น(YFHS) โรงพยาบาลวาปีปทุม
การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น(YFHS) โรงพยาบาลพล
การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น (YFHS) โรงพยาบาลรามาธิบดี
การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น(YFHS) รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
การดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น(YFHS)โรงพยาบาลวัดเพลง ราชบุรี
รายงานผลกรณีตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบ1/55 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จ.พระนครศรีอยุธยา
รายงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
แนวทางและมาตรฐานดำเนินงานคลีนิกวัยรุ่น (YFHS) โดย กรมอนามัย
สาระน่ารู้ในการทำงานกับวัยรุ่น และ YFHS (Youth Friendly Health Service)
ทั้งหมด
  โครงการโรงพยาบาลด้านส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
Link สำนักโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในโรงพยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในโรงพยาบาล
ทั้งหมด
  นานา สาระน่ารู้สรรมาเพื่อสร้างสุขภาวะเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
คาถา 10 ข้อคุมลูกช่วงปิดเทอม
การป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กตีกัน..ต้องรู้สาเหตุ คลิกอ่านเลยค่ะ
ชวนผู้ใหญ่ใจดี เปิดพื้นที่ดีๆให้เด็กๆ
ทั้งหมด
  งานผู้สูงอายุ
เกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
แบบประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน
การดำเนินงานผู้สูงอายุระยะยาว
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2554
โครงการดูแลผู้สูงอายุ 2554
ทั้งหมด
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0