หน้าหลัก WebMail WebBoard ตารางไปราชการ สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  ติดต่อยุทธศาสตร์
  • โทร. 0-3524-1520 ต่อ 106,123
  • โทรสาร 0-3524-2311
  • มือถือ 08-1780-3636

  เมนูหลัก

  Download เอกสารการประชุม
คู่มือการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข
พ.ร.บ.กำหนดแผนและข้ั้นตอนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ
สถานะสุขภาพ ปี 2562
เอกสารการประชุม AIP วันที่ 25-26 มีนาคม 2562
File บรรยายITA
เอกสารการประชุมวันที่ 19 เมษายน 2561
เอกสารการประชุมวันที่ 20 เมษายน 2561
ทั้งหมด

  สรุปคณะกรรมการบริหารฯ (กกบ.)
สรุป กกบ.ครั้งที่ 10/2562
ทั้งหมด

  สรุปการประชุมติดตามกำกับการดำเนินงานในพื้นที่
4.สรุปการประชุมติดตามกำกับฯ ครั้งที่ 4/2562 ลว.31 พ.ค. 62
3.สรุปการประชุมติดตามกำกับฯ ครั้งที่ 3/2562 ลว.30 เม.ย. 62
ทั้งหมด

  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 : พ.ศ. 2561
วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัย
แนวทางจริยธรรม การทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549
จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
เอกสารอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณา วันที่ 13-14 ธ.ค. 60
ทั้งหมด

  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผน
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานฯ
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แนวทางการดำเนินงาน OG ปี 2562
ทั้งหมด

คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 62
 

คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 62

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
1สรุปคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29 ส.ค.62 10:15
2ประกาศผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ ๖ เดือน 14 พ.ค.62 13:15
3รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรอง คปสอ. ปี 62 27 มี.ค.62 14:35
ทั้งหมด : 3 รายการ หน้าที่   [1]   

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.
license agreement Version : 1.0