หน้าหลัก WebMail WebBoard ตารางไปราชการ สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  ติดต่อยุทธศาสตร์
  • โทร. 0-3524-1520 ต่อ 106,123
  • โทรสาร 0-3524-2311
  • มือถือ 08-1780-3636

  เมนูหลัก

  Download เอกสารการประชุม
File บรรยายITA
เอกสารการประชุมวันที่ 19 เมษายน 2561
เอกสารการประชุมวันที่ 20 เมษายน 2561
ทั้งหมด

  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 : พ.ศ. 2561
วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัย
แนวทางจริยธรรม การทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549
จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
เอกสารอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณา วันที่ 13-14 ธ.ค. 60
ทั้งหมด

  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผน
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานฯ
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แนวทางการดำเนินงาน OG ปี 2562
ทั้งหมด

  แบบรายงานอุทกภัย
แนวทางเตรียมอุทกภัย
แบบสำรวจทรัพยากรพร้อมใช้ในสถานการณ์อุทกภัย
แบบรายงานอุทกภัย ระดับอำเภอปี 2560
ทั้งหมด

  สรุปบทเรียนอุทกภัย
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี54
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี53
ทั้งหมด

  ภาพกิจกรรมชาวยุทธศาสตร์ฯ

วันที่ 14 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์ จัดประชุมพัฒนาติดตามคุณภาพข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โดยมีรองลักษณา ศังขชาต เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์ จัดอบรมการใช้งาน Google_calendar โดยมีรองลักษณา ศังขชาต เป็นประธานในการอบรม ณ ห้องไทรงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 23 ม.ค. 62 เวลา 07.30 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ต้อนรับคณะดูงานจาก สปป.ลาว ณ ร้าน Nature coffee&bistro

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมภารกิจตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 4 รอบที่ 1/2562 โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ทั้งหมด


  ประชาสัมพันธ์-ดาวน์โหลด
การรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที Director Critical Infromation Requirements DCIRs
pop-หลังคาเรือน-รพสต.
ประชากรกลางปี 2557 (สนย)
ค่านิยมหลัก12ประการ(ฉบับคำกลอน)
พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2558
ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์แยกกลุ่มอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (31ธ.ค.2557)
รวม PPT นำเสนอ4โซน ในการนิเทศโซนสัญจร 23,27 เมษายน2558
อบรมหลักสูตร Cloud computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันอังคาร) ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร

ทั้งหมด


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 5 มิ.ย.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้ากลุ่มงาน
   
วลีย์  ไกรพจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


  PA ปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2562 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ต.ค. 2561- 31 ธ.ค. 2561)
รายละเอียดตัวชี้วัดประเด็นคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) เขตสุขภาพที่ 4
เล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20/12/61
template ตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (PA)
แนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2562 (จากประชุมเขตฯ ครั้งที่12/2561)
แนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2562 (จากประชุมเขตฯ ครั้งที่11/2561)
PA ปี 2562 (strategy house model 2562)
ประเด็น PA ปี 2562
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
ทั้งหมด

  ตรวจราชการและนิเทศงานปี 2562
สรุปตรวจราชการคณะที่ 1 (1/02/62)
สรุปตรวจราชการคณะที่ 2 (1/02/62)
สรุปตรวจราชการคณะที่ 3 (1/02/62)
เอกสารประกอบการนำเสนอ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
เอกสารประกอบการนำเสนอ รพ.พระนครศรีอยุธยา
เอกสารประกอบการนำเสนอรพ.เสนา
เล่มตรวจราชการสสจ.พระนครศรีอยุธยา
เล่มตรวจราชการรพ.เสนา
แบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม HA)11/12/2018
template ตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (PA 23/11/2018)
ทั้งหมด

  EOC
แบบฟอร์มรายงานอุกทกภัย 2561
รายงานติดตามกลุ่มผู้เปราะบาง2561 Excel
รวมผังโครงสร้าง ICS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คำสั่ง EOC สสจ.
คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข-สพฉ.
เอกสารประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 7 มีนาคม 2561
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนเผชิญเหตุ (IAP) 6 มีนาคม 2561
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ
ทั้งหมด

  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 2561
ภาพงานมหกรรมความรู้และผลงานเด่นปีที่5
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
สรุปตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 รอบที่2 ปี 2561
สรุปตรวจราชการรอบที่ ๒ คณะที่ 3
สรุปตรวจราชการรอบที่ ๒ คณะที่ 2
สรุปตรวจราชการรอบที่ ๒ คณะที่ 1
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (รายคณะ 4 คณะ)
ตก.1 happinometer, รพ.สต.ติดดาว รอบ 2-61 ปรับใหม่
ตก.1 คณะที่ 2 รอบ2 กรมการแพทย์ ปรับใหม่
ตก.1 คณะที่ 1 รอบ2 กรมการแพทย์ ปรับใหม่
ทั้งหมด


Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.
license agreement Version : 1.0