หน้าหลัก WebMail WebBoard ตารางไปราชการ สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  ติดต่อยุทธศาสตร์
  • โทร. 0-3524-1520 ต่อ 106,123
  • โทรสาร 0-3524-2311
  • มือถือ 08-1780-3636

  เมนูหลัก

  Download เอกสารการประชุม
คู่มือการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข
พ.ร.บ.กำหนดแผนและข้ั้นตอนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ
สถานะสุขภาพ ปี 2562
เอกสารการประชุม AIP วันที่ 25-26 มีนาคม 2562
File บรรยายITA
เอกสารการประชุมวันที่ 19 เมษายน 2561
เอกสารการประชุมวันที่ 20 เมษายน 2561
ทั้งหมด

  สรุปคณะกรรมการบริหารฯ (กกบ.)
สรุป กกบ.ครั้งที่ 10/2562
ทั้งหมด

  สรุปการประชุมติดตามกำกับการดำเนินงานในพื้นที่
4.สรุปการประชุมติดตามกำกับฯ ครั้งที่ 4/2562 ลว.31 พ.ค. 62
3.สรุปการประชุมติดตามกำกับฯ ครั้งที่ 3/2562 ลว.30 เม.ย. 62
ทั้งหมด

  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 : พ.ศ. 2561
วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัย
แนวทางจริยธรรม การทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549
จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
เอกสารอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณา วันที่ 13-14 ธ.ค. 60
ทั้งหมด

  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผน
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานฯ
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แนวทางการดำเนินงาน OG ปี 2562
ทั้งหมด

  ภาพกิจกรรมชาวยุทธศาสตร์ฯ

วันที่ 20 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมทบทวนหลังการประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ปี 62 รอบ 9 เดือน (After  Action Reviw : AAR) โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 ส.ค. 62 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2562 โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 7 ส.ค. 62 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมพัฒนาติดตามคุณภาพข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ณงรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมเตรียมการ Up HOSxP Ver.4 โดยมีนายแพทย์ณงรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด


  ประชาสัมพันธ์-ดาวน์โหลด
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ ๔
ขอเชิญเข้ารน่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
โครงการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๒"พัฒนางานวิจัยการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ:ภายใต้แนวโน้มการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ"
ขอเชิญประขุมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข"
การรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที Director Critical Infromation Requirements DCIRs
pop-หลังคาเรือน-รพสต.
ประชากรกลางปี 2557 (สนย)
ค่านิยมหลัก12ประการ(ฉบับคำกลอน)

ทั้งหมด


  EOC
แบบฟอร์ม ICS201-ICS215A
เอกสารประชุม IAP 25-26 มี.ค.62
คำสั่ง EOC สสจ.
คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข-สพฉ.
เอกสารประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 7 มีนาคม 2561
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนเผชิญเหตุ (IAP) 6 มีนาคม 2561
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ
ทั้งหมด

  แบบรายงานอุทกภัย
แบบรายงานอุทกภัย ระดับอำเภอ 2562
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี 2554
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี 2553
ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 5 มิ.ย.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้ากลุ่มงาน
   
วลีย์  ไกรพจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดฯ
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดปี 2561-2564
แผนพัฒนาสุขภาพปี 2562
แผนปฏิบัติการปี 2562
ทั้งหมด

  PA ปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2562 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ต.ค. 2561- 31 ธ.ค. 2561)
รายละเอียดตัวชี้วัดประเด็นคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) เขตสุขภาพที่ 4
เล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20/12/61
template ตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (PA)
แนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2562 (จากประชุมเขตฯ ครั้งที่12/2561)
แนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2562 (จากประชุมเขตฯ ครั้งที่11/2561)
PA ปี 2562 (strategy house model 2562)
ประเด็น PA ปี 2562
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
ทั้งหมด

  ตรวจราชการและนิเทศงานปี 2562
สรุปตรวจราชการเขต 4 รอบที่ 2 ปฐมภูมิ (9 ส.ค. 62)
สรุปตรวจราชการเขต 4 รอบที่ 2 คณะที่ 3 (9 ส.ค. 62)
สรุปตรวจราชการเขต 4 รอบที่ 2 คณะที่ 2 (9 ส.ค. 62)
สรุปตรวจราชการเขต 4 รอบที่ 2 คณะที่ 1 (9 ส.ค. 62)
หนังสือสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1
เอกสารสรุปผลตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 รอบที่1 ( 29 มี.ค. 2562)
สรุปตรวจราชการคณะที่ 1 (1/02/62)
สรุปตรวจราชการคณะที่ 2 (1/02/62)
สรุปตรวจราชการคณะที่ 3 (1/02/62)
เอกสารประกอบการนำเสนอ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 62
สรุปคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ ๖ เดือน
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรอง คปสอ. ปี 62
ทั้งหมด

  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 2561
ภาพงานมหกรรมความรู้และผลงานเด่นปีที่5
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
สรุปตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 รอบที่2 ปี 2561
สรุปตรวจราชการรอบที่ ๒ คณะที่ 3
สรุปตรวจราชการรอบที่ ๒ คณะที่ 2
สรุปตรวจราชการรอบที่ ๒ คณะที่ 1
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (รายคณะ 4 คณะ)
ตก.1 happinometer, รพ.สต.ติดดาว รอบ 2-61 ปรับใหม่
ตก.1 คณะที่ 2 รอบ2 กรมการแพทย์ ปรับใหม่
ตก.1 คณะที่ 1 รอบ2 กรมการแพทย์ ปรับใหม่
ทั้งหมด


Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.
license agreement Version : 1.0