หน้าหลัก WebMail WebBoard ตารางไปราชการ สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  ติดต่อยุทธศาสตร์
  • โทร. 0-3524-1520 ต่อ 106,123
  • โทรสาร 0-3524-2311
  • มือถือ 08-1780-3636

  เมนูหลัก

  เขตสุขภาพที่ 4
สรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ทั้งหมด

  Download เอกสารการประชุม
File บรรยายITA
เอกสารการประชุมวันที่ 19 เมษายน 2561
เอกสารการประชุมวันที่ 20 เมษายน 2561
ทั้งหมด

  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เอกสารอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณา วันที่ 13-14 ธ.ค. 60
ทั้งหมด

  นโยบาย
cluster-Agendaจังหวัด2558
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
เอกสารเนื้อหาการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หลักการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ศาตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
ทั้งหมด

  ข่าวสารสุขภาพ
รายงานสาระสุขภาพ ปีงบประมาณ 57-58
ทั้งหมด

  สมัชชาสุขภาพ
วิธีพิจารณาขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชนในการสรรหากสช.จว.
ความคืบหน้าการสรรหา กสช.ภาคองค์กรเอกชนฯ ปี 2558
คู่มือสรรหากสช.จว.58-1
คู่มือสรรหากสช.จว.58-2
คู่มือสรรหากสช.จว.58-3
คู่มือสรรหากสช.จว.58-4
ร่างมตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2557)
มตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2556)
ร่างมตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2555)
ร่างมตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2554)
ทั้งหมด

  แผนลงทุน-งบประมาณ
แนวทางการของบลงทุนปี59
สรุป service plan กระทรวงสธ.
จัดสรรงบฟื้นฟูระยะ2,3
สำรวจทรัพยากร (service plan)
บัญชีจัดสรรงบลงทุน ปี 2555
แผนลงทุน 56 เขต 1
แผนลงทุน55-59(รพ.)
แผนลงทุน55-59(สสอ.)
แผนลงทุน ปี2555
ทั้งหมด

  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี55(Unitcost)
ทั้งหมด

  แบบรายงานอุทกภัย
แนวทางเตรียมอุทกภัย
แบบสำรวจทรัพยากรพร้อมใช้ในสถานการณ์อุทกภัย
แบบรายงานอุทกภัย ระดับอำเภอปี 2560
ทั้งหมด

  สรุปบทเรียนอุทกภัย
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี54
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี53
ทั้งหมด

  ภาพกิจกรรมชาวยุทธศาสตร์ฯ

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Functional Exercise) ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมเตรียมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Functional Exercise) ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมพัฒนาติดตามคุณภาพข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 09.30 น.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดอบรมการสร้างคิวอาร์โค๊ตเพื่อทดแทนการใช้กระดาษในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ทั้งหมด


  ประชาสัมพันธ์-ดาวน์โหลด
การรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที Director Critical Infromation Requirements DCIRs
pop-หลังคาเรือน-รพสต.
ประชากรกลางปี 2557 (สนย)
ค่านิยมหลัก12ประการ(ฉบับคำกลอน)
พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2558
ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์แยกกลุ่มอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (31ธ.ค.2557)
รวม PPT นำเสนอ4โซน ในการนิเทศโซนสัญจร 23,27 เมษายน2558
อบรมหลักสูตร Cloud computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันอังคาร) ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร

ทั้งหมด


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 5 มิ.ย.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้ากลุ่มงาน
   
วลีย์  ไกรพจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


  รู้จัก..ทีมงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
งานแผน ประเมินผล และประสานนโยบาย
งานข้อมูลข่าวสาร ระบาดวิทยาและวิจัย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งหมด

  EOC
เอกสารประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 7 มีนาคม 2561
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนเผชิญเหตุ (IAP) 6 มีนาคม 2561
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ
ทั้งหมด

  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 2561
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (รายคณะ 4 คณะ)
ตก.1 happinometer, รพ.สต.ติดดาว รอบ 2-61 ปรับใหม่
ตก.1 คณะที่ 2 รอบ2 กรมการแพทย์ ปรับใหม่
ตก.1 คณะที่ 1 รอบ2 กรมการแพทย์ ปรับใหม่
แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งคณะตรวจราชการ คณะที่ 3
การสรุปการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2561 เขตสุขภาพที่ 4
สรุปตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่1_61
เอกสารนำเสนอ(PPT.)ตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 1_61
เอกสารนำเสนอ(PPT.) ตรวจราชการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
เอกสารการนำเสนอ(PPT.) ตรวจราชการโรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด

  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 2560
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานปี 2560 รอบที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 14 ก.ย. 60)
สรุปตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงพยาบาลเสนา (29/06/2560)
สไลด์นำเสนอตรวจราชการโรงพยาบาลบางปะอิน รอบที่ 2/2560
สไลด์นำเสนอตรวจราชการโรงพยาบาลเสนา รอบที่ 2/2560
สไลด์นำเสนอตรวจราชการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2/2560
สไลด์นำเสนอตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2/2560
เล่มตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2/2560
การประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน (ต.ค.59-มี.ค.60) ประจำปีงบประมาณ 2560
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขต 4 รอบที่1/2560 (27-28 เม.ย.60 ณ รพ.พระนั่งเกล้า)
ทั้งหมด

  แนวทางการตรวจราชการ ปี 2560
1.ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการปี 60
4.ตัวชี้วัด+Template       

  ประเมินคปสอ.ปี 2559

ประมวลภาพงานมหกรรมความรู้และผลงานเด่นปี 2559

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 2

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 2.1

-ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 3

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 3.1

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 4

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 4.1

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 5

ตัวชี้วัด MOU ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แบบรายงาน SAR

 

Template MOU 59

คะแนนการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)


  นิเทศบูรณาการสัญจร ปี59

ไฟด์นำเสนอสิงห์เหนือ

ไฟด์นำเสนอเสือใต้

ไฟด์นำเสนอคชสารกลาง

ไฟด์นำเสนอนาคราชซ้าย

คู่มือการเข้าใช้ HDC
ตารางแสดงชื่อรายงาน HDC

หน้งสือแจ้งเชิญประชุมนิเทศบูรณาการสัญจร ปีงบประมาณ 2559 (ที่ อย.0032.ว 195 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 )  แนวทางการจัดทำแผนปี2559
*นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
**PA ปลัด

  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 59

แบบฟอร์มตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๒/๒๕๕๙

คณะที่ ๑ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค

- ตก.๑ กลุ่มผู้พิการ

-ตก.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

- ตก.๑ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (NCD:COPD) ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขาตา ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาไต ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาทารกแรกเกิด ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขามะเร็ง ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขายาเสพติด ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาหัวใจ ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน ปี ๕๙ 

 

ตัวอย่างผลงานตัวชี้วัดการตรวจราชการรอบ ๒/๒๕๕๙ ของCupพระนครศรีอยุธยา


สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑/๕๙

แบบ  ตก01 ปีงบประมาณ 2559

PPT ชี้แจงการตรวจราชการฯ (20 มกราคม 2559)

เอกสารรายละเอียดรายคณะการตรวจราชการปี 2559

คณะที่ 1   การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค  

คณะที่   2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

คณะที่่   3   พัฒนาระบบบริหารจัดการ

คณะที่   4  พัฒนาระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๒/๒๕๕๙

คณะที่ 1  การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค  

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

     - บทสรุปผู้บริหาร คณะที่ 2

คณะที่่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   - บทสรุปผู้บริหาร คณะที่ 3

คณะที่ 4  พัฒนาระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ

      - บทสรุปผู้บริหาร คณะที่ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.
license agreement Version : 1.0