หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  รวมเรื่องควรรู้งานพัสดุ
ข้อห้ามสำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทั้งหมด

  คำสั่งเกี่ยวกับงานพัสดุ
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3963/2559 ลว.14 พ.ย.2559 เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก จ.)
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3523/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่องมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2886/2548 ลว. 23 ธ.ค.2548 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านการบริหารงบประมาณ)
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3039/2558 ลว.5 ต.ค.2558 เรื่อง มอบอำนาจในรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชกาารจังหวัด
ทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบตรวจรับพัสดุ (3คน )
ใบตรวจรับพัสดุ (คนเดียว)
ขออนุมัติจัดซื้อ (ผู้ตรวจรับ 3 คน )
ขออนุมัติจัดซื้อ (ผู้ตรวจรับคนเดียว)
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว145 ลงวันที่ 21 มี.ค.2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล้กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding)
หนังสือที่ สธ 0201.024.6/ว 370 ลว. 23 ก.พ.2559 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.021/ว1154 เรื่อง ยกวเ้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั้งประเทศ
หนังสือที่ สธ 0201.021/ว 42 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่ สธ 0228.03/ว 1011 เรื่อง ส่งคู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.021/ว 1076 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งหมด


  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สสจ.พระนครศรีอยุธยา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 รายการ
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย
ทั้งหมด

  ผลการประกวดราคา/สอบราคา
แจ้งผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสูติกรรมและพักผู้ป่วยรพ.บางปะอิน
แจ้งผลการประกวดราคาปรับปรุงห้องปราศจากเชื้อขนาดย่อมในโรงพยาบาลชุมชน
แจ้งผลการประกวดราคาก่อสร้างสถานีอนามัยหนองปลิง
ทั้งหมด

  หนังสือเวียน
หนังสือสำนักงานคลังจังหวัด ที่อย0003/ว745
หนังสือสำนักงานคลังจังหวัด ที่ อย0003/ว726 ลว 1 สิงหาคม 2559
หนังสือปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สธ0201.021/ว1751
หนังสือ กวพ.ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)0405.2/ว.315 เรื่องการขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมและยกเว้นการปฎิบัติตามแนวทางปฎิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรก
หนังสือ กวพ. ด่วนที่สุด ที่กค (กวพ)0405.2/ว316 ลว.16สิงหาคม 2559 เรื่องแนวทางปฎิบัติเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.021/ว1045 ลว.24 พ.ค.2559 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามประกาศสำนักงานยกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอกนิก e-market และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส e-bidding
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ สธ0201.021/ว1438 ลว.31 พ.ค.2559 เรื่องการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและเพิมเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ สธ0201.021/ว1142 ลว.31 พ.ค.2559 เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.021/ว1139 ลว.31พ.ค.59 เรื่องการใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code)
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.021/ว1138 ลว 31 พ.ค59 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวนค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลา งงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ทั้งหมด

  ดาวน์โหลด
บัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ มีนาคม 2560
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แบบรายงานแผนการติดตามกำกับงบลงทุน 2560
แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)
powerpoint ประชุมเตรียมความพร้อมงบลงทุน ปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เตรียมความพร้อมบริหารจัดการงบลงทุน อ.ธีรเดช บุญวาส
powerpoint ประชุมเตรียมความพร้อมงบลงทุนปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
powerpoint ประชุมเตรียมความพร้อมงบลงทุน ปี 2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 11 ธ.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้างาน
 
นางสุนทร  จันทร์แก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน    

  ห้องสมุดพัสดุ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
แบบแสดงความบิริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติงานพัสดุ
หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว364 ลว.15ก.ย.59 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง factor F
ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวมและบ้านพัก
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง มกราคม 2559
ทั้งหมด

  งบลงทุนปี 2560

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0