หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  แบบฟอร์ม
แบบขอรับค่าตอบแทนประเภท (พ.ต.ส.)
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายจังหวัด
แบบประเมินธรรมมาภิบาล
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์ม กบข แบบใหม่3
แบบฟอร์ม กบข แบบใหม่2
แบบฟอร์ม กบข แบบใหม่1
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ไปราชการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบใหม่)
ทั้งหมด

  บัญชีเกณฑ์คงค้าง/ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน
Power Point อบรม บช.11 ปีงบประมาณ 2561
แนวทางการบันทึกบัญชีการรับโอนเงิน UC ปี 2561
Mapping ผัง GFGL.60
Power Point ระบบบริหารการเงินการคลัง
Power Point แนวคิดหลักในการพัฒนา
Power Point การประชุมเพื่อพัฒนาระบบบัญชี
โปรแกรมบัญชี GL สำหรับปี 2561 อ.สุกิจฯ
Power Point การบันทึกข้อมูลเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2561
Power Point ข้อสังเกตจากการตรวจสอบด้านการบัญชีในหน่วยบริการ
ที่ กค 0423.2/ว108 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ทั้งหมด

  งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2560
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2560
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2560
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2560
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2560
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2560
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2560
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนเมษายน 2560
ทั้งหมด

  รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
รายงานแบบสอบถามการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
แบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557
ทั้งหมด

  รายงานการใช้จ่ายเงิน
รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายงานประจำเดือน กันยายน 2560
รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2560
รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2560
รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ทั้งหมด

  ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน
แบบสำรวจข้อมูลสำหรับการประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Powerpoint การตรวจสอบการดำเนินงาน-คลังจังหวัด (อ.แก้วกาญจน์)
Powerpoint แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (อ.เครือพันธู์)
ผังงานตรวจสอบภายใน
แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ 1 ก.พ 60
คำสังแต่งตั้งนักบริหารการเงินการคลังและผู้ตรวจสอบบัยชัระดับเขตสุขภสพและระดับจังหวัด
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายจังหวัด
แบบฟอร์มธรรมาภิบาล
ซักซ้อมความเข้าใจการเงินนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์นำฝากคลังและส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS
ทั้งหมด

  ข้อมูลน่ารู้
การใช้บัตรเครดิตราชการ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การวิเคราะห์ข้อมูลในรายงานตามระบบ GFMIS
คู่มือการสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web online
ที่ นร.0704/ว.37 ลงวันที่ี 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ นร.0704/ว.68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่ นร.0704/ว.33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
คู่มือการจัดทำ Plan Fin 2560
เอกสารสรุปและวิเคราะห์การจัดทำ Plan Fin 2560
เอกสารการนำเสนอ (Powerpoint) โครงการอบรมระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ วันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
ทั้งหมด

 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: 
Power Point 4 ระเบียบ คชจ.การบริหารงาน
Power Point 3 การฝึกอบรม
Power Point 2 ค่าใช้จ่ายเดินทาง
Power Point 1 การเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาฯ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
แนวทางการรับบริจาคสิ่งของ
วิธีการเข้าเว็บไซด์ HFO60.
ประชาสัมพันธ์ Promptpay
คู่มือการยืมเงินและการจ่ายเงินงบประมาณ
ที่ กค.0414.3/ว.103 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS
ทั้งหมด
 :: หนังสือเวียน สสจ.อย. :: 
ด่วนที่สุด ที่ สธ.0206.01/ว 3048 เรื่อง การจัดการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานราชการ
ที่ อย.0017.3/ว7856 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ในการสั่งการอนุญาติใช้หัองประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ สธ. 0201.021/ว 996 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เรื่องกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีพ
ที่ สธ. 0201.021/ว 995 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวทางการนำข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นศูนย์ต้นทุนเข้าระบบ GFMIS
ที่ สธ.201.021/ว 779 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
ที่อย. 0017.3/ว 16 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการของผู้มีรายได้น้อย
ที่ สธ.0201.021/ว 942 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ (๒)
ที่ อย. 0032.007/ ว.1584 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
ที่ อย.0032.001/ว 1529 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560
ที่ อย.0032.001/ ว 1283 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ
ทั้งหมด
 :: หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง :: 
ด่วนที่สุด ที่ กค.0416.4/ว474 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนฯ
ด่วนที่สุด ที่ กค. 0402.2/ว171 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคารซื้อเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงานภาครัฐฯ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว159 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป
ที่ กค 0409.3/ว338 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง แนวการตรวจสอบภายในระบบ E-payment
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว149 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว339 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS
ที่ กค 0409.2/ว342 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง การกำกับดูแลการปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว327 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด ที่ กค.0402.5/ว144 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง หักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน
ทั้งหมด
 :: ระเบียบกระทรวงการคลังอื่น ๆ :: 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
ระเบียบเงินบริจาค พ.ศ. 2526
ที่ สธ. 0201.021/ว 661 เรื่องหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย ฯ การฝึกอบรม สัมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯ
ที่ สธ.0201.021/ว 660 เรื่องหลักเกณฑ์ฯ การเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ทั้งหมด
 :: ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม :: 
หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว404 เรื่องการเทียบตำแหน่ง
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
ที่ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๙๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ
มาตราการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี ๒๕๕๖
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524
คำสั่งการมอบอำนาจในการอนุมัติ การเดินทางไปฝึกอบรมและปประชุม
ทั้งหมด
 :: ระเบียบค่าตอบแทน/เงินนอกงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข :: 
คำอธิบายประกอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข
ที่ สธ. 0205.02.4/ว81 ลงวันที่ 3 ธ.ค.51 เรื่อง ประกาศกำหนดอัตราเงินเพิ่ม พตส.ประจำปีงบประมาณ 2552
ระเบียบ กพ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2548
ที่ สธ.0201.042.1/ว 505 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.)
ที่ื ภค 0406.6/ว 218 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี
ที่ กค 0406.3/ว 59 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น
ระเบียบ สธ.ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๖ (ฉบับสมบูรณ์)
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่2)พ.ศ.2544
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายวันของหน่วยบริการที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2552
ทั้งหมด
 :: ภาพกิจกรรม :: 

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561 คุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมทีมตรวจสอบบัญชีและเงินกองทุนได้ออกตรวจสอบบัญชีและกองทุน ที่รพ.บางปะอินและรพ.บางไทร

 

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 คุณพรรณี ยมนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมทีมตรวจสอบบัญชีและเงินกองทุนได้ออกตรวจสอบบัญชีและกองทุน ที่รพ.ภาชีและ รพ.ท่าเรือ

ทั้งหมด

 :: :: 
 :: จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ :: 
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ธ.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้างาน


นส.พรรณี      ยมนา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


  ทีมงาน...งานการเงินและบัญชี

                         อัตตลักษณ์ งานการเงินและบัญชี
รับผิดชอบ  
   - เบิกจ่ายเงินภายใน ๓ วัน หลังจากอนุมัติเบิก
สามัคคี
   - จัดทำ ๕ ส. ทุก ๒ เดือน
มีน้ำใจ
    -ทำงานแทนเพื่อน เมื่อเพื่อนไม่อยู่  ติดต่อ งานการเงินและบัญชี
  

  ระเบียบกระทรวงการคลังค่าการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล
สธ.0206.01/ว 3131 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 6 ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สธ.0206.01/ว2694 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน
ด่วนที่สุด ที่ สธ.0206.01/ว2898 ลงวันที่ 4 ต.ค.60 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560
ที่ กค.0416.4/ว263 ลงวันที่ 18 ก.ค.60 เรื่อง กำหนดแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช
ด่วนที่สุด สธ.0201.021/ว 557 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ว.557 เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายกรณีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.ในต่างประเทศเสียชีวิต
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
ทั้งหมด

  ระเบียบกระทรวงการคลังค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ที่ กค 0408.5/ว172 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่องอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าร้าชการซึ่งรับราชการประจำ ณ นครมิวนิกส์ สหพันธ์สาธราณรัฐเยอรมนี
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2556
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
ด่วนที่สุด ที่ กค0422.3/ว106 ลว23ก.ย.51 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ทั้งหมด

  ระเบียบกระทรวงการคลังเงินเดือน/ ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/บำนาญ/บำเหน็จ/เงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทนเต็มขั้น/ค่าคริงชีพ/กบข./กสจ./ฌกส.
หนังสือให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีธ.กรุงไทย (ฌกส.)
ทั้งหมด

  ระเบียบเงินบำรุง
ที่ สธ 0215/14/ว371 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายชื่อสาขาวิชาชีพ และรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.042.4/ว 22 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉ.11-12
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
เงินบำรุง ปี 2544 (ฉบับที่ 2)
ระเบียบเงินบำรุง ปี 2536
ทั้งหมด

  คำสั่งมอบอำนาจต่างๆ
ที่ อย.0017.3/6621 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่องแก้ไขการอำนาจของผู้ว่าจังหวัด (ผนวก จ.)
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3523/2559 เรื่องการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
คำสั่งกระทรวงที่ 1932/2555 เรื่องการมอาบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การประชุม การจัดอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่ 3967/2559 เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก จ.)
คำสั่ง 2999/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง
ทั้งหมด

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0