User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)2019
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month มิถุนายน 2562 next month next year
SMTWTFS
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
คู่มือประชาชน แยกตามหมวดหมู่
อาหาร
 1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
 2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน(กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)
 3. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
 4. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
 5. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
 6. การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน
 7. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
 8. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)
 9. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
 10. การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร
 11. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ
 12. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร
 13. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
 16. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
 24. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท Re-Process
 25. การอนุญาตโฆษณาอาหาร

ยา
 1 การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
 2.การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (1)
 3.การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (1)
 4.การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
 5.การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่ง ยาแผนโบราณ (1)
 6.การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติด (1)
 7.การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (1)
 7.การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (1)
 8.การขอใบแทน แก้ไข ปป
 9.การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา (1)
 10 การขอแก้ไข ปป
 11 การขึ้นทะเบียนตำรับยาโบราณสูตรเดี่ยวหรือยาหม่องสูตรที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว
 12 การขอแก้ไข ปป. ทะเบียนตำรับยาโบราณฯที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่
 13 แบบภาพถ่าย ขาย-นำสั่งยาแผนปัจจุบัน
 14 F-D2-198ขออนุญาตขายยา ทุกประเภท
 15 F-D2-208ขออนุญาตจำหน่าย ยส. วอ
 A.การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา (1) (1)

เครื่องสำอาง
 1ขอประทับตราหนังสือมอบอำนาจ_อยุธยา[1]
 2การขอจดแจ้งเครื่องสำอาง_อยุธยา[1]

วัตถุอันตราย
 1 ส่งสธ_15แจ้งวอ1
 2 ส่งสธ_17ต่ออายุใบอนุญาตวอ3
 3 ส่งสธ_18ต่ออายุใบแจ้งวอ2
 4 ส่งสธ_20ใบแทนใบอนุญาตวอ3
 5 ส่งสธ_21ใบแทนใบแจ้งวอ2 _ซ่อมแซม_
 6 ส่งสธ_21ใบแทนใบแจ้งวอ2
 7 ส่งสธ_22ใบแทนวอ1
 8 ส่งสธ_23แจ้งดำเนินการวอ2
 9 ส่งสธ_24แก้ไขใบแจ้งวอ2
 10 ส่งสธ_27แก้ไขใบอนุญาตวอ3ไม่ตรวจสถานที่
 11 ส่งสธ_31ขออนุญาตครอบครองวอ3
 12 ส่งสธ_34แก้ไขใบอนุญาตครอบครองวอ3ตรวจสถานที่

วัตถุเสพติด
 1การขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก
 2การต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ _2_
 3การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 _2_ _1_
 F-N2-01
 F-N2-26 (1)
 F-N2-29
 F-N2-47
 ys_F-N2-26
 แบบ ค.จ.1
 แบบ ค.จ.3
 แบบ ย.ส.1
 แบบ ย.ส.10

เครื่องมือแพทย์
 31.การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
 32.การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ซ่อมแซม)
 33.การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
 34.การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
 35.การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์
 36.การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
 37.การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
 38.การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

คลินิก
 1.การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก
 2.การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบการคลินิก
 3.การต่อใบอนุญาตให้ดำเนินดารคลินิก
 4.การเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก
 5.การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก
 6..การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก -
 7.การแสดงความจำนงเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย
 8.การแจ้งเลิกคลินิก
 9.การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก
 10.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
 11.การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการคลินิก
 12.การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
 13.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
 14.การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชน
 1.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล
 2.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล
 3.การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดำเนินจการโรงพยาบาล -
 4.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล
 5.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล

กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 ปก
 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 การยื่นขอรับรองหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ