หน้าหลัก สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เชื่อมโยงหน่วยงาน

  รายงานPCM&NFM ปี 2559

 รายงานกิจกรรม PCM ปี 2559 

    รายงานกิจกรรม PCM&SSF ปี 2557


  PCM พระนครศรีอยุธยา คือ อะไร

  

 PCM คือ อะไร

 .......


  ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบจอ.)

YPFS ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและระบบบริการในศูนย์บริการที่เป็นมิตร สำหรับเยาวชนและกลุ่มที่เข้าถึงยาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชม สสจ.ปทุมธานีและดูระบบการให้บริการที่เป็นมิตรของโรงพยาบาลปทุมธานี วันที่ 7 มิถุนายน 2556 จำนวน 25 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่  YPFS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ศบ.จอ. โดย พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์ ประชุมติดตามการดำเนินงาน PCM เพื่อติดตามการดำเนินงานและชี้แจงแผนการดำเนินงานในรอบปีที่ 2 ผู้เข้าประชุมหัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณนัยนา เนตรทิพย์ (ภาคกลางและภาคใต้ )7 สค.55 ที่ รร.รามาดา เดมา กรุงเทพฯ   


  รายงานการประชุมPCM

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมในการจัดการข้อมูล STI มีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  โรงพยาบาลเสนา  และโรงพยาบาลอุทัย รับทราบนโยบายจาก สำนักโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศัสมพันธ์ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 ที่โรงแรมแซนดาเรย์ พัทยา ชลบุรี (ดูรายละเอียด)

   


  ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบฯ เพื่อสนับสนุน NGO งานเอดส์

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 55 ที่ สครที่ 1 คุณจารุณี ทองเลื่อน ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ NGO ทำงานเอดส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  สปสช.เขต4 การพัฒนาโปรแกรม NAP ปี 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ สสจ.นนทบุรี  จัดประชุมเจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาโปรแกรม NAP           ปี 2556 ที่ สสจ.นนทบุรี โดย สปสช. เขต 4 นำโดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ

 


  สัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วย EWI

การพัฒนาการดูลรักษาผู้ติดเชื้อHIVด้วยระบบการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านไวรัสEWIที่ห้องประชุมข้อมูลข่าวสารสสจ.พระนครศรีอยุธยา14 มีนาคม2554

 


  สรุปรายงานประชุม PCM ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กพ.57 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 สรุปรายงานการประชุม 26 พฤษภาคม 2553


  โครงสร้างหน่วยงาน


รายละเอียดโครงสร้าง
  

     


  ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานเอดส์ระดับจังหวัดฯ
ประชุมเชิงปฏฺิบัติการจัดระบบข้อมูล PCM รหัส 102 RIHIS-RRTTR วันที่ 7 มิถุนายน 2559 จำนวน 30 คน มีการรายงานผลการดำเนินงาน RIHIS (ตค.58- มีค.59) กับเป้าหมาย ปี 2559 (รูปภาพกิจกรรม)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา PCM รหัส 91 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ห้องทัศนีย์ 2 จำนวน 30 คน แก่เจ้าหน้าที่งานเอดส์และ STI ของโรงพยาบาล 16 แห่ง (รูปภาพกิจกรรม)

ทั้งหมด  


  ประชุมสร้างความเป็นเจ้าของและพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนเอดส์ในท้องถิ่น

วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ จัดประชุม จนท.งานเอดส์จาก สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งและท้องถิ่นอำเภอทุกแห่ง ที่โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานติดตามการดำเนินงานเอดส์ MSM
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประชุมเรื่อง โครงการพัฒนาศํกยภาพเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพการดูแลรักษาผู้ติเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ในลักษณะโรคเรื้อรัง มุ่งเน้นยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เชิญหน่วยบริการ 4 จังหวัด กรุงเทพ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
วันที่ 8 - 9 กันยายน 2557 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ให้การดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามแนวการรักษาระดับชาติ ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557 โรงแรมปริ้นตั้น พาร์ค สวีท ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร เรื่อง สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและแก้ไขปัญหาเอดส์ของท้องถิ่นที่หลากหลายรูปแบบและสะท้อนให้เห็นความสำคัญและมุ่งเน้นในการดำเนินงานเอดส์
วันที่ 2 กันยายน 2557 โรงแรมทีเคพาเลชโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ขับเคลื่อนการยุติเอดส์ประเทศไทย
วันที่ 25 มิถุนายน 2557 รับประทานโล่รางวัลเกียรติยศการดูแลแม่และเด็กจากองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา รางวัลการป้องกันเอดส์อนามัยเจริญพันธ์แม่และเด็ก ปี 2557 และประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กโรงแรมมิราเคิลแกกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 มีนาคม 2557 ผู้เข้าประชุม 50 คน การให้ความรู้เจ้าของและพนักงานบริการในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
วันที่ 24 25 เมษายน 2557 ห้องทัศนีย์ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าประชุม 60 คน ประกอบด้วยเจ้าของร้านยา เรื่องการให้ความรู้ในการใช้ยาป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอเอดส์
วันที่ 20 21 มีนาคม 2557 ห้องทัศนีย์ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมประสานแผนงานเอดส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐและภาคีเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 85 คน
กิจกรรมรณณงค์วันแห่งความรักที่โรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียน 200 คน

ทั้งหมด  


  สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ลงประเมินโครงการ STI โรงพยาบาลเสนา
วันที่  18-19 มิถุนายน 2558 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ร่วมกับ สอวพ. และสสจ.พระนครศรีอยุธยาโดย คุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ ลงประเมินมาตรฐานการดำเนินงานรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเสนาได้รับความสนใจและผ่านมาตรฐานการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในระดับดี


  ศูนย์บริการที่เป็นมิตร ปี 2557 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานเชิงรุกและระบบส่งต่อรักษา MSM

ศูนย์บริการที่เป็นมิตรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเชิงรุกและระบบส่งต่อรักษาในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย  โดยบูรณางานเอดส์งานเชิงรุกและงานส่งต่อการให้บริการร่วมกัน จัดที่เกาะสีชัง ชลบุรี วันที่ 21 -22 สิงหาคม 2557


  ศูนย์บริการที่เป็นมิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2557

YPFS วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ  ให้ความรู้เยาวชนในสถานศึกษา ที่วิทยาลัยการอาชีพอำเภอเสนา มีเยาวชนให้ความสนใจจำนวนมาก  แนวทางผลักดันนโยบายเอดส์สู่ อปท มีความเป็นเจ้าของป้องกันเอดส์ และ STI เยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 สิงหาคม 2556 คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ และคุณชวัส จิรโรจน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เยาวชนอายุ 12 - 24 ปี ที่เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อ.บางบาล  พระนครศรีอยุธยา

 


  การประชุมประสานแผนงานเอดส์ในองค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น วันที่ 20 มีนาคม 57 ณ ห้องทัศนีย์ สสจ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนากลไกการประสานงานเอดส์ระดับจังหวัดฯ โดยนายสุเทพ บุญสูตร หัวหน้างานควบคุมโรค และคุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ ร่วมเป็นประธานประชุม 27 กุมภาพันธ์ 56 ห้องทัศนีย์ 1 สสจ.พระนครศรีอยุธยา จำนวนผู้เข้าประชุม 60 คน ประกอบด้วยท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ  หัวหน้าสสอ.ทุกสสอ. ตัวแทน อปท. ทุกอำเภอ


  การประชุม PCM ครั้งที่ 3 วันที่ 25 เมษายน 57 ณ โรงแรมมารวยการ็เด้น กทม

การประชุม PCM ครั้งที่ 1 21 มีนาคม 2555 โดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ ผู้เข้าประชุมจำนวน 25 คน เจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาลทุกแห่ง 16 รพ. หน่วยงานที่รับผิดชอบงานเอดส์เพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางการทำงานเอดส์ (Thai Getting toZero) คือการลดการติดเชื้อรายใหม่ ลดอัตราการเสียชีวิตและลดการปฏิบัติและตีตรา

   

   


  วันวาเลนไทม์ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ตลาดเจ้าพรหมและท่ารถประจำทาง

วันวาเลนไทน์ กับเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ1กพ.57 อบต.หันสังข์จัดอบรมให้ความรู้ อสม.รู้ทันเอดส์


  การสัมมนาเจ้าของสถานบริการและพนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22 พฤษภาคม57

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 การสัมมนาเจ้าและพนักงานของสถานบริการที่โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล ให้ความรู้ทักษะการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์เอดส์จำนวน 100 คนโดย คุณนัยนา เนตรทิพย์  หัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ ให้ความสนใจ 

 
  สวัสดีปีใหม่ 2557

 

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยปกป้องคุ้มครอง ชาวสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โชคดี มีความสุขตลอดกาลนาน


  1 ธันวาคม 2556 วันเอดส์โลก

    1 ธ.ค2555 วันเอดส์โลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรณรงค์ที่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์คมีเยาวชน อายุ 12-24 ปี ให้ความสนใจจำนวนมาก  โดย คุณสุเทพ  บุญสูตร หัวหน้างานควบคุมโรค และคุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคุณวราภรณ์ จันทรรัตน์ งานศูนย์ประสานโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรณรงค์เยาวชนวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2555 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเยาวชน และประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก เพราะมีรูปแบบการณรงรค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และกิจกรรมตอบคำถามโรคเอดส์ แจกของที่ระลึกกระเป๋าสตางค์ และอื่นๆ น่ารักสำหรับวัยรุ่นมากมาย

   


  การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงปัญหาเอดส์ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ของตนเองให้สามารถดำเนินการป้องกันเอดส์ในพื้นที่

     

 ประชุมพัฒนาบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 29 พฤษภาคม 55 โรงแรมริเวอร์วิวเพลส พระนครศรีอยุธยาเพื่อพัฒนาคณะทำงานเอดส์ ผู้นำชุมชนภาคีเครือข่ายแลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ


  โครงการพัฒนากลไกการประสานงานเอดส์ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (PCM : SSF) วันที่ 21 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จ.พระนครศรีอยุธย เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเกิดผลกระทบต่อการติดเชื้อรายใหม่  อย่างยั้งยืนจากการระดมทรัพยากรในท้องถิ่น

  


  การประชุมประสานเป้าหมายดำเนินงานเอดส์ โดยสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งและตัวแทน รพ.สต.ทุกอำเภอ 16 แห่ง

การประชุมประสานเป้าหมายการดำเนินงานเอดส์ วันที่ 21-22 มิย.55 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าประชุมเป็นผู้รับผิดชอบงานเอดส์ของสาธารณศุขอำเภอทุกอำเภอ และตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 35 คน

        


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
คุณนัยนา  เนตรทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

  รายงาน PCM-AIDS &TB-NFM ประจำปี 2557-2560

 สรุปรายงานประจำปี 2557 

 

สรุปรายงานประจำปี 2558

สรุปรายงานประจำปี 2559

 


  จำนวนผู้ป่วยเอดส์รับยาต้านไวรัส

 สิทธิ์ผู้ป่วยรับยาต้านไวรัส

 จำนวน

 1 . ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 2,106

 2. ประกันสังคม            
 3 . ข้าราชการ

1,007

  72

4.  นอกสิทธิ์ประกันสุขภาพ (NAPHA EXTENSION)

   31

 รวม  3,216
   ผู้ใหญ่     จำนวน     3,201  คน
    เด็ก        จำนวน        15  คน
                                           

  สถานการณ์ผู้รับยาต้านรายโรงพยาบาล

สิทธิประกันสุขภาพผู้ป่วยในโครงการฯกินยาสะสม

 

ผู้ใหญ่                            2,384 คนเด็ก                                52  คน    สปสช.                               1,635

 

ประกันสังคม 746
ข้าราชการ 50
อื่น ๆ  
นอกสิทธิประกันสุขภาพ  
คนไทยไม่มีสิทธิหรือรอการพิสูจน์สิทธิ    4
คนต่างด้าวที่มีหลักฐานการเข้าเมือง 1
คนต่างด้าวที่ไม่มีหลักฐานการเข้าเมือง 14
สิทธิ์ประกันสุขภาพที่รอกินยา CD4สูง 154 
ผู้ลี้ภัยสงคราม  
 
รวมทั้งหมด 2,436 

ดูสถานการณ์เอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  ประชุมวิชาการนำเสนอ Case Conferrence ด้านการดูแลรักษาโรคเอดส์วัณโรคปี 2556 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการนำเสนอ วันที่ 20 กันยายน 2555 ที่โรงแรมโกเด้น ดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี นำโดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาล 16 แห่ง นำเสนอโดย นายแพทย์บุญธร ตันวรเศรษฐี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผู้จัด สปสช. เขต 4 สระบุรี   ดูภาพกิจกรรม

 


  การนิเทศงานเอดส์&วัณโรค&STI ปี ๒๕๕๖
 วันที่  8 กรกฏาคม ๒๕๕๖ ที่โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุมนิเทศงานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ ต้อนรับคณะผู้นิเทศจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ กรุงเทพ มีแพทย์หญิงนันทพร เมฆสวัสดิชัย นำทีมดูสถานการณ์โรคและมาตรฐานการให้การรักษาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ตัวชี้วัด FSW และ MSM จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๕ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงแรมปรินซ์พาเลช กทม. คุณนัยนา   เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ ร่วมประชุมกำหนดมาตรฐานการป้องกัน HIV & STI และบริการดูแลสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ FSW จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำร่อง และอีก 21 จังหวัด ปี 2557- 2559 สุ๋เป้าหมายที่เป็นศูนย์ในการลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ลดการเสียชีวิต และลดการตีตราการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวกับ เอชไอวี ตามแผนเอดส์ชาติ

 


  การนิเทศ HA Aids ของโรงพยาบาลเสนาการดูแลเด็กและแม่ติดเชื้อ

การนิเทศติดตามโครงการพัฒนาบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ผู้ใหญ่และเด็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2555 นำโดยคุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ และแพทย์หญิงสุทิน  ครองอภิรดี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  แพทย์หญิงชมาพร คลังรัตน์ เภสัชกรจงรัก จิตธนามงคลชัย และคุณพรรณทิพย์ เขาแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมโรงพยาบาลเสนาให้การต้อนรับ

 ดูภาพกิจกรรม

 


  ประชุมจัดทำแผนงานควบคุมโรคปี 55

ประชุมจัดทำแผนงานควบคุมโรค ปี 2555 วันที่ 6 มกราคม 55ที่ห้องข้อมูลข่าวสาร สสจ.พระนครศรีอยุธยา โดย คุณสุเทพ             บุญสูตร หัวหน้างานควบคุมโรค และคณะทำงานควบคุมโรค 17 คน   


  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ม.ราชภัฎฯศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรคเอดส์

(ดูรายละเอียด)


  มูลสุขใจกับเยาวชนอยุธยาป้องกันเอดส์

สสจ.พระนครศรีอยุธยาร่วมกับมูลนิธิสุขใจ เยาวชนอยุธยาป้องกันเอดส์ มิย.56

(ดูรายละเอียด)


  สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม (SDA) กับพนักงานบริการ

SDAเอดส์ กลุ่มที่เข้าถึงยาก

  

(ดูกิจกรรม)


Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0