User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
เมนูหลัก
งานยาเสพติด
งานสุขภาพจิต
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงาน EMS
บันทึกความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฯ
กฏหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
ประกาศคณะกรรมการ
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารงานยาเสพติด และสุขภาพจิต
งานนำเสนอ Template ยาเสพติด
Template ยาเสพติด 62
ดาวน์โหลดเอกสารการต่ออายุบัตร EMR ,EMT,AEMT
แบบยื่นคำขอต่ออายุใบประกาศ/บัตร
แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นต่ออายุ
แบบฟอร์มแสดงผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน AEMT
แบบฟอร์มการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (EMR)
แบบฟอร์มการปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล (EMR)
ทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารการขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการ
ใบตรวจรถระดับ ALS
ใบตรวจรถระดับ BLS
ใบตรวจรถระดับ FR
ดาวน์โหลดเอกสารการประกันชีวิต รอบ ตุลาคม 2561
ใบคำขอเอาประกันภัย
คู่มือการทำประกันภัยกลุ่มปี 61
Template การทำประกัน
คู่มือการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของ EMS Smart Card
คู่มือการใช้โปรแกรม
ทั้งหมด
งานอุบัติเหตุและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินชองโรงพยาบาล
แบบสรุปรายงานผลประเมินระบบรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
แนวทางการตรวจราชการปี 61
แบบรายงาน ECS เขต
การบันทึกข้อมูลปฏิบัติการแบบใหม่
ทั้งหมด
งานเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ
เกณฑ์ประเมินผู้ก่อการดี
รายงานสอบสวนเจมน้ำทุกกรณี
สรปเกณฑ์ประเมิน ประเมินตนเอง
แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี
แบบประเมินตนเองผู้ก่อการดี
เอกสารประกอบ โครงการ HbpM
เอกสาร NCD Clinic Plus
ชี้แจ้งโครงการ HbpM
เอกสารนำเสนอ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
HDC_NCD2019
แนวทางการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงและจัดการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ เบาหวาน ความดัน
คู่มือบริหารจัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง SI3M
แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
NCD คุณภาพ
เอกสารประกอบการประชุมงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
NCD KPI Monitor
ตัวชี้วัด_62
ข้อมูล HDC_NCD2019
สถานการ NCD 61
ชี้แจง KPI Template MOU
ทั้งหมด
โรคต้อกระจก (Cataract)
แบบบันทึกการตรวจคัดกรองต้อกระจก
แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกเพื่อรับการผ่าตัด
แนวทางปฏิบัติการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ
แนวทางการวัด VA
สาขาไต
โครงการลดเค็ม อยุธยา
โปรแกรมคำนวณสารอาหาร
อาหารผู้ป่วย HD PD
ประเมินภาวะโภชนาการ_CKD_clinic
ชะลอไตเสี่อม
ทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารการประกันชีวิต รอบ ตุลาคม 2561
 

ดาวน์โหลดเอกสารการประกันชีวิต รอบ ตุลาคม 2561

ลำดับที่
รายการ
1ใบคำขอเอาประกันภัย
2คู่มือการทำประกันภัยกลุ่มปี 61
3Template การทำประกัน
4คู่มือการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของ EMS Smart Card
5คู่มือการใช้โปรแกรม
6ตัวอย่างใบคำขอเอาประกันภัย
7แผ่นพับ Star of life
8แผ่นพับประกันภัยประชาสัมพันธ์
9หนังสือแจ้งการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
10หนังสือแจ้งการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติ
ทั้งหมด : 10 รายการ หน้าที่   [1]