การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด

ครั้งที่ 12 / 2562

ระเบียบวาระการประชุม

เอกสาร

วาระพิเศษ  
วาระที่ 1.เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
วาระที่ 2.รับรองรายงานการประชุมและเรื่องสืบเนื่อง  
วาระที่ 3 เรื่องจากรอง นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท.  
วาระที่ 4.เรื่องเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ  
วาระที่ 6.เรื่องอื่น ๆ