การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด

ครั้งที่ 12 / 2561

ระเบียบวาระการประชุม

เอกสาร

วาระก่อนการประชุม(วาระพิเศษ)  
 - มอบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และการประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ โรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน“สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ทนต่อการทุจริต” ( AYPH Zero Tolerance) เอกสาร 1  
วาระที่ 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 - เรื่องจากกระทรวง/เขตสุขภาพ 
 - เรื่องจากจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด 
วาระที่ 2.รับรองรายงานการประชุม   
 - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เอกสาร 1  
วาระที่ 3.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 - สรุปผลการนิเทศงาน เอกสาร 1  
 - การจัดสรรงบ PPA จังหวัดและเขต เอกสาร 1  
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ/พิจารณา   
4.1.เรื่องจาก รอง นพ.สสจ.   
 - Digital Transformation เอกสาร 1  
4.2.เรื่องจากประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานของจังหวัด  
4.3.เรื่องของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ   
 - การวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยา และการดำเนินงานควบคุมโรคโรคติดต่อตามนโยบายสำคัญ เอกสาร 1  
 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน(รวม ๑๐๐ ปีหมออนามัย) /งบลงทุน ปี ๖๒  เอกสาร 1  
4.4.เรื่องของ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน  
4.5.เรื่องของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / รพ.สต.  
 - ผลการดำเนินงาน100ปีสาธารณสุข เอกสาร 1  
4.6.เรื่องจากกลุ่มงาน   
 - เรื่องความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐาน เอกสาร 1  
 - เรื่องกำหนดการตรวจราชการ เอกสาร 1  
 - เรื่องปีใหม่ ๗ วันอันตราย เอกสาร 1  
 - เรื่องรายงานผลหน่วยแพทย์เคลื่อนที่/ หมออนามัย ๑๐๐ ปี เอกสาร 1  
 - เรื่อง โครงการเมืองสุขภาพดีวิถีท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  เอกสาร 1  
 - การบริหารงบสร้างเสริมป้องกัน (PP) เอกสาร 1  
 - รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เอกสาร 1  
วาระที่ 5.เรื่องอื่น ๆ